گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : مربی

سمينارها و سخنراني ها

1 پژوهشی بر اصالت طرح، رنگ و ترکیب‌بندی گلیمچۀ متکازین به منظور معرفی و لزوم بازآفرینی

محل ارائه : دانشگاه اصفهان
تاریخ برگزاری : 1395/02/22
چگونگی حضور : سخنران


2 نگارگری موزه‌ای؛ پژوهشی بر هویت فراموش‌شده به نقاشی ایرانی با تاکید بر آثار رنگ و روغن

محل ارائه : دانشگاه اصفهان
تاریخ برگزاری : 1395/02/22
چگونگی حضور : شرکت کننده


3 کاربرد فرش در کوراسیون داخلی

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1391/09/23
چگونگی حضور : سخنران1