گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی

سمينارها و سخنراني ها

1 Beliefs and Challenges in Teaching L2 Reading to Iranian EFL Learners: A Case Study of Iranian EFL Teachers’ Perspectives

محل ارائه : Georgia
تاریخ برگزاری : 1399/02/22
چگونگی حضور : سخنران


Civilica
2 The Effect of Flipped Classroom Approach on Iranian EFL Learners’ Perceptions and Improvement

محل ارائه : Georgia
تاریخ برگزاری : 1398/12/22
چگونگی حضور : سخنران


Civilica

1