گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

1 Sanctuary, Palace, Museum; The History of Safeguarding Sacred Objects

محل ارائه : ICOFOM 41th symposium
تاریخ برگزاری : 1397/07/27
چگونگی حضور : سخنران


2 رمزگان‌ها و تفسیر اثر موزه‌ای

محل ارائه : نشست نشانه‌شناسی موزه، کاخ‌موزه سعدآباد
تاریخ برگزاری : 1397/03/22
چگونگی حضور : سخنران


3 A Mythological Survey on Similar Roots of the Hybrid Human-Animal Motifs, in the Art of Iran and Urartu in the First Half of the First Millennium BC

محل ارائه : Russian-Armenian University, Yerevan
تاریخ برگزاری : 1397/03/08
چگونگی حضور : سخنران


4 کاربردهای نشانه‌شناسی در موزه

محل ارائه : پژوهشکده باستان‌شناسی ایران
تاریخ برگزاری : 1397/02/12
چگونگی حضور : سخنران


5 Political Iconology of Mythical Creatures in the Achaemenid Architecture

محل ارائه : Ludwig Maximilian University, Munich
تاریخ برگزاری : 1397/01/15
چگونگی حضور : سخنران


6 Anthropomorphic and Animal Figurines in the Fertile Crescent

محل ارائه : Ludwig Maximilian University, Munich
تاریخ برگزاری : 1397/01/13
چگونگی حضور : سخنران


7 نشانه‌شناسی در هنر ایران

محل ارائه : کتابخانه ملی ایران
تاریخ برگزاری : 1396/09/05
چگونگی حضور : سخنران


8 From Qahveh-khaneh to Saqqa-khaneh, The Dawn of Modern Art in Iran

محل ارائه : Pädagogische Hochschule University, Freiburg
تاریخ برگزاری : 1395/02/15
چگونگی حضور : سخنران


9 گاهشماری در تاریخ و فرهنگ ایران و جهان

محل ارائه : موزه ملی علوم ایران
تاریخ برگزاری : 1394/10/11
چگونگی حضور : سخنران


10 تولید صنایع‌دستی با نشانه‌های تجاری شناخته‌شده در ایران پیش از تاریخ

محل ارائه : اتاق بازرگانی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1393/10/14
چگونگی حضور : سخنران


11 باژگونی یک نماد

محل ارائه : فرهنگستان هنر
تاریخ برگزاری : 1392/09/06
چگونگی حضور : سخنران


12 شکل‌گیری هنر ملی ایران

محل ارائه : کاشانه هنر
تاریخ برگزاری : 1391/04/05
چگونگی حضور : سخنران


13 The Neolithic Female Figurines in Fertile Crescent

محل ارائه : همایش بین‌المللی باستان‌شناسی جنوب آسیا
تاریخ برگزاری : 1390/08/02
چگونگی حضور :


14 جایگاه زن در فرهنگ ایرانی

محل ارائه : پژوهشگاه فرهنگ و رسانه
تاریخ برگزاری : 1390/04/06
چگونگی حضور : سخنران


15 هنر و هویت ایرانی

محل ارائه : پژوهشگاه فرهنگ و رسانه
تاریخ برگزاری : 1390/03/02
چگونگی حضور : سخنران


16 پیشینه سفالگری شهرضا

محل ارائه : همایش هنر سفالگری
تاریخ برگزاری : 1389/08/03
چگونگی حضور : سخنران1