مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

1 مشاوره یک رساله دکتری

نام دانشجو : مشاوره یک رساله دکتری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :2 دو رساله دکتری در حال راهنمایی

نام دانشجو : دو رساله دکتری در حال راهنمایی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 راهنمایی 4 رساله دکتری

نام دانشجو : راهنمایی 4 رساله دکتری
رشته دانشجو : راهنمایی 4 رساله دکتری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 راهنمایی و مشاوره حدود بیست و پنج پایان نامه ارشد

نام دانشجو : راهنمایی و مشاوره حدود بیست و پنج پایان نامه ارشد
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1