مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

1 بررسی نمادهای تصویری غدیر خم و کاربرد آن در گرافیک معاصر .

نام دانشجو : محبوبه خلقی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :2 بررسی عوامل جامعه شناسی مؤثر بر سلیقه‌ی مخاطب با توجه به طراحی گرافیک.

نام دانشجو : زهره عیوضی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 تحلیل و بررسی نمادهای تصویری عزاداری در دوره صفوی و قاجار.

نام دانشجو : سمیه خدابخشی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 مقایسه پوسترهای سینمایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی

نام دانشجو : کمیل شفیعی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :5 تحلیل هنری آینه کاری و کاربرد آن در گرافیک محیطی اماکن فرهنگی.

نام دانشجو : آناهیتا محمدی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :6 خط ثلث و کاربرد آن در پوسترهای دهه گدشته ایران.

نام دانشجو : امیر حسینیان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :7 بررسی نمادهای گرافیکی در فرش بختیاری منطقه ایذه.

نام دانشجو : مازیار طهماسبی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :8 تحلیلی برگرافیک روسریرهای چاپی با رویکرد نقوش آرنامنتال (اصفهان، صفویه و معاصر).

نام دانشجو : فاطمه شریعتی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :9 تحلیلی بر عنوان بندی و مقایسه عنوان بندی های سینمایی و تلویزیونی در ده سال اخیر ایران.

نام دانشجو : راضیه صالحی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :10 مطالعه فرم شناسی تزیینات بقعه پیربکران

نام دانشجو : لیلا یاری پور
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :11 بررسی محتوایی وتحلیل بصری گرافیتی های سه منطقه از شهر تهران

نام دانشجو : ستاره واحدی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1