مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

1 تحلیل اثرات استقرار کارخانه سیمان بر فرایند توسعه پایدار فضایی کالبدی

نام دانشجو : احسان قربانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 بررسی راهکارهای تحقق پذیری کاربریهای ورزشی

نام دانشجو : محسن عسگری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 تحلیل نقش و جایگاه دولت در توسعه

نام دانشجو : سلام سلیمی زاده
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 تحلیل تطبیقی شاخصهای کالبدی_فضایی کاربریهای آموزشی

نام دانشجو : ناصر سعیدی تبار
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :5 ارزیابی سیاستهای تامین مسکن اقشار کم در آمد

نام دانشجو : سارا فتاحی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :6 ارزیابی طرح تفصیلی شهر ایذه

نام دانشجو : حمدا... قاسمی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :7 تحلیل جغرافیایی و مکان یابی مراکز اسکان موقت شهری

نام دانشجو : زیبا مومنی ورنوسفادرانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :8 تحلیل فضایی مبلمان ترافیکی منطقه 3 شهر اصفهان

نام دانشجو : نگار دائی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :9 تحلیل فضایی – مبلمان بازی کودکان با استفاده از GIS

نام دانشجو : سمانه عباسی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :10 تحلیل فضایی بهره مندی زنان از شاخصهای توسعه شهری (مطالعه موردی اصفهان)

نام دانشجو : لیلا سلطانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :11 طرح احیاء و نوسازی بافت کهن بازار اهواز

نام دانشجو : مهرداد سروستانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :12 ساماندهی محیط کالبدی محله خیام ایلام با تاکید بر مشارکت مردم

نام دانشجو : منصور منصوری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :13 ارزیابی کاربری اراضی پیشنهادی طرح تفضیلی با رویکرد کاهش آسیب پذیری

نام دانشجو : سید نیما شبیری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :14 برنامه ریزی فضاهای بازی محله ای – نمونه موردی مناطق شهری اصفهان

نام دانشجو : علیرضا نوروزی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :15 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری منطقه نمونه گردشگری دیمه

نام دانشجو : احد رعنایی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :16 تحلیل روند توسعه فضایی شهر بجنورد به منظور ارائه راهکارهای بهبود وضعیت مسکن شهری بر مبنای الگوی رشد هوشمند

نام دانشجو : محمد رضا ضمیری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :17 برنامه ریزی توسعه فضایی با رویکرد توسعه پایدار شهری

نام دانشجو : مهران لاریجانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :18 برنامه ریزی توسعه فضای سبز شهری با رعایت اصول توسعه پایدار

نام دانشجو : حسینعلی حیدری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :19 تدوین الگوی راهبردی – مشارکتی تجدید حیات بافت کهن شهر ساری

نام دانشجو : سیده فاطمه شجاعی کیاسری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :20 شهرسازی مشارکتی و جایگاه مردم در برنامه ریزی شهری

نام دانشجو : خالد دارستان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :21 تحلیل فضایی ایستگاههای خدمات آتش نشانی خمینی شهر

نام دانشجو : محبوبه آقابابایی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :22 ایجاد پایگاه اطلاعات شهری به منظور استفاده کاربردی در شهرسازی

نام دانشجو : امیر اردستانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :23 تحلیل فضایی استقرار مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی

نام دانشجو : عبدالمجید حق شناس
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :24 برنامه ریزی توریسم و راهکارهای جذب گردشگر در استان آذربایجان غربی

نام دانشجو : رامین رضایی شهابی
رشته دانشجو : برنامه ریزی شهری و منطقه ای
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :25 ساماندهی بافتهای فرسودهی شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله

نام دانشجو : سارا شیراوژن
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :26 بهسازی محله قائمیه با رویکرد توانمند سازی در منطقه 13 اصفهان

نام دانشجو : میشکا سیلانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :27 بررسی نقش رنگ در ارتقای کیفیت فضای شهری

نام دانشجو : بهاره تدین
رشته دانشجو : طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :28 تحلیلی بر شاخصهای توسعه پایدار شهری در شهر یاسوج

نام دانشجو : خلیفه خلقی پور
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :29 برنامه ریزی توسعه فضایی مسکن

نام دانشجو : فرزین چاره جو
رشته دانشجو : برنامه ریزی شهری و منطقه ای
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1385/05/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :30 تحلیل و بررسی ارزش موقعیتی زمین و مسکن در بافت قدیم شهر اصفهان

نام دانشجو : مرتضی حاجی بابائی
رشته دانشجو : برنامه ریزی شهری و منطقه ای
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1