گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

  • برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
  • برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
پايان نامه ها

1 طراحی تخت بخش همودیالیز

نام دانشجو : مهری امین پور
رشته دانشجو : طراحی صنعتی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 02 طراحی و ساخت چراغ ویژه جهت ارائه پروژه های دانشجویان

نام دانشجو : پریسا هندی
رشته دانشجو : طراحی صنعتی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 0
1