مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

1 متدولوژی معماری

نام دانشجو : علی مرجوعی براساس رویکرد 4e
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/02/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 امکان خودآیینی هنر معاصر: نقش فرهنگ پست مدرن بر شکل گیری کالای هنر معاصر ایران

نام دانشجو : مهدی قادرنژاد حمامیان
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/12/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 مفهوم بازی در هنر و نسبت آن با تفکر تقدیرگرایی

نام دانشجو : محمدعلی منانی
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/11/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 هستی شناسی پیدایش پرسپکتیو خطی در نقاشی ایرانی

نام دانشجو : عبداله آقایی
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/10/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :5 رهیافت هنر غربی به مطالعات فیلم ( با تاکیر بر سینمای ایران)

نام دانشجو : سید عماد حسینی
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/07/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :6 ادراک تماشاگر استقرار یافته در فضای سینماتیک

نام دانشجو : علیرضا صیاد
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1395/04/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :7 طراحی الگوی نظری برنامه درسی هنر مبتنی بر نظریه نمادها با رویکرد شناختی، مطالعه موردی صنایع دستی

نام دانشجو : ناصر ساداتی
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1394/12/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :8 فلسفه ( اندیشیدن با فیلم)

نام دانشجو : مهرداد پورعلم
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1394/08/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1