دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

1 بررسي و مطالعه تكنيك ساخت و تزيين كاشي‌كاري در حمام‌هاي تاريخي شهر اصفهان از صفويه تا قاجار

نام دانشجو : جميله منصوري
رشته دانشجو : باستانشناسي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 152 مطالعه تزیینات حجاري در مساجد تاریخی شهر اصفهان (از صدر اسلام تا پایان دوره قاجار)

نام دانشجو : مرضیه طالبی
رشته دانشجو : باستانشناسي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 143 بررسی و مطالعة ویژگیهای هنر آجرکاری در ابنیة قرون اولیه اسلامیِ استان اصفهان

نام دانشجو : هاجر حيدري
رشته دانشجو : باستانشناسي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 134 بررسي شيوة تدفين در دورة ايلام

نام دانشجو : زينب بشكوفه
رشته دانشجو : باستانشناسي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 125 بررسي باستان شناختي بناهاي عام المنفعه اصفهان دورة صفوي

نام دانشجو : خديجه اسکندری
رشته دانشجو : باستانشناسي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 116 بررسي و تحليل باستان شناختي كاروانسراي آلاكي مرند

نام دانشجو : امين مرادي
رشته دانشجو : باستانشناسي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 107 بررسی سيرتحول کاشی زرين فام در قرون ميانی اسلامی باتوجه به کاشيهای موزة آستانة مقدسة قم

نام دانشجو : مريم نورايي
رشته دانشجو : باستانشناسي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 98 بررسی وتحليل فرمها و تزيينات ايرانی در نمونه هايی از ظروف آبی وسفيد صفوی

نام دانشجو : معصومه نظري
رشته دانشجو : باستانشناسي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 89 بررسی جنبه های نمادين تزيينات و معماری بناهای شاخص ايلخانی

نام دانشجو : رضوان نصرالهي
رشته دانشجو : باستانشناسي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 710 بررسي و تحليل شيوه هاي تزيين گنبدهاي شاخص دوران صفوي

نام دانشجو : مرضيه فتح الله زاده
رشته دانشجو : باستانشناسي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 611 بازتاب معماری و شهرسازی دوران غزنويان در تاريخ بيهقي

نام دانشجو : محمدهادي زارعي
رشته دانشجو : باستانشناسي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 512 بازتاب تزئينات معماري در هنر نگارگري(مينياتور) عصر صفوي

نام دانشجو : زهره نامدار
رشته دانشجو : باستانشناسي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 413 بررسي و تحليل باستان شناختي قلاع استان چهارمحال و بختياري

نام دانشجو : فخرالدين شيخي
رشته دانشجو : باستانشناسي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 314 بررسي و تحليل باستان شناختي سفالينه هاي محوطه اسلامي شادياخ نيشابور

نام دانشجو : ليلا غفارپور
رشته دانشجو : باستانشناسي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 215 بررسي باستان شناختي شهر هاي دوره اسلامي در استان ايلام

نام دانشجو : يوسف يوسفوند
رشته دانشجو : باستانشناسي
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1
1