گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

1 مطالعه تطبیقی، هنر چلنگری معاصر در اصفهان از منظر فرم شناسانه

نام دانشجو : آتوسا صادقیان
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 تحلیل محتوای (کمی-کیفی) پایان نامه های کارشناسی ارشد حوزه نگارگری مبتنی بر مؤلفه های نوآوری و کارآفرینی فرهنگی (مورد پژوهش: دانشگاه هنر اصفهان)

نام دانشجو : سمانه امیدزاد
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 مطالعه طرح‌ و نقش گچبری‌های قرن ششم تا پایان قرن هشتم هجری شهرستان اصفهان جهت کاربرد در طراحی شب‌چراغ های فلزی تزئینی

نام دانشجو : مهدی بهنامیان
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/11/04
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 مطالعه ظروف جادویی ایران جهت طراحی و ساخت آثار سرامیکی معاصر

نام دانشجو : مهدی رستمی
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/06/25
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :5 مطالعه هنر گره چینی و قواره بری موجود در تزیینات معماری شهر فردوس به منظور امکان سنجی کاربست غیر مستوی در عناصر معماری داخلی

نام دانشجو : حسن قیصری
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/07/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :6 مطالعه تطبیقی میزان و چگونگی بکارگیری تناسبات طلایی به کار رفته در شمسه های کاشیکاری شده مسجد شیخ لطف ا... و مسجد سید اصفهان جهت استفاده در آثار چوبی معاصر

نام دانشجو : مریم حضور بخش
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/11/12
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :7 مطالعه تطبیقی نقشمایه های فلزکاری مکتب خراسان با مکتب موصل به منظور طراحی و ساخت زیورآلات فلزی

نام دانشجو : مهناز سعیدی نژاد
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :8 مطالعه قابلیت‌های فرم و نقش نقاب‌های فلزی اسب در دوران صفوی و عثمانی جهت طراحی زیورآلات

نام دانشجو : ساناز غفاری
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :9 مطالعه ویژگی¬های بصری گلیم¬های عشایر¬کرمانج شهرستان درگز به منظور طراحی گلیم¬های معاصر

نام دانشجو : ثریا دولت پور دربندی علیا
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/22
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :10 مطالعه ویژگی¬های هنری نگاره¬های مصور مثنوی معنوی در نیمه دوم عصر صفوی (قرن11ق) به منظور طراحی نگارگری

نام دانشجو : سمیه کریمی
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/04/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :11 مطالعه ویژگیهای فنی و بصری مخمل کاشان در دوره معاصر به منظور استفاده در محصولات صنایع دستی

نام دانشجو : محمد حسین دهقانی
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/04/22
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :12 مطالعه نقش‌مایه دیو در نگاره‌های نسخه‌ی رامایانا فریر

نام دانشجو : ثمین مدبر
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/16
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :13 • بررسی زیورآلات زنان لر و لک استان لرستان و کاربرد آن در طراحی زیورآلات معاصر

نام دانشجو : لیلا پهلوانی
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/04/28
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :14 • شناسایی عوامل کلیدی موفقیت هنرمندان میناکاری در عرصه کارآفرینی فرهنگی

نام دانشجو : شراره شریفیانا نجف آبادی
رشته دانشجو : کارآفرینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/04/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :15 طراحی و ساخت زیورآلات بر مبنای نقوش هندسی و گیاهی ظروف فلزی دوره سلجوقی (با تأکید بر طراحی و ساخت زنجیر)

نام دانشجو : مهدیه صادقپور
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/02/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :16 طراحی و ساخت زیورآلات بر اساس نقوش نجومی (منطقه البروج) فلزکاری دوره سلجوقی

نام دانشجو : پریا سلیمیان
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/02/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :17 شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی زنان در کسب و کارهای خانگی در استان کرمانشاه(گلیم بافی)

نام دانشجو : آزاده تراویده
رشته دانشجو : کارآفرینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :18 عوامل مؤثر در برند‌سازی صنایع دستی استان اصفهان (مورد مطالعه: پارچه قلمکار)

نام دانشجو : بیتا صفاریه
رشته دانشجو : کارآفرینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :19 شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر صادرات صنایع دستی

نام دانشجو : نفیسه شهیدی
رشته دانشجو : کارآفرینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :20 بررسیزویژگی های شخصیتی کارآفرینان فرهنگی، مورد مطالعه کارآفرینان فرهنگی اصفهان

نام دانشجو : زهرا خادمی
رشته دانشجو : کارآفرینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/12/10
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :21 بررسی ویژگی های بصری و فنی هنر حصیربافی به منظور بهره گیری در وسایل چوبی معاصر

نام دانشجو : فاطمه صفوی
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/16
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :22 بررسی زیورآلات دوره سلجوقی به منظور طراحی و ساخت زیورآلات دوره معاصر

نام دانشجو : نفیسه شاهرخی شهرکی
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/12
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :23 پژوهشی بر نقش مایه های کاشی های مسجد شیخ لطف الله و بکارگیری آن درطراحی زیورآلات با ترکیب نقوش هندسی

نام دانشجو : فریده داوودی
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/09/06
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :24 مطالعه فرم شناسی قفل های فلزی عصر صفوی به منظور هویت بخشی به طراحی یراق آلات امروزی

نام دانشجو : فاطمه سادات آل علی
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :25 مطالعه ی نمادشناسی عَلَم هفت تیغه در موزه آستان قدس رضوی

نام دانشجو : فاطمه ناصری نژاد
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/22
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :
1