مرتبه علمي : مربی

  • هنرمند برگزيده سال 1401 در گروه هنر اسلامي
  • انتشار کتاب "هنر واقعیت افزوده " توسط انتشارات دانشگاه هنر اصفهان(اولین دوره نشر کتاب دانشگاه هنر اصفهان)
  • تاسیس اولین باشگاه کارآفرینی دانشجویی و خلق بازی پازل با به کارگیری هنر نگارگری و هندسه نقوش اسلامی به همراه ادبیات پارسی
  • چاپ کتاب "نگارگری در هنرهای جدید" نوشته محمد رضا شیروانی توسط انتشارات شهرداری اصفهان
پايان نامه ها

1 تحليل نگاره های ايرانی اسلامي داستان حضرت سليمان با رويكرد بينامتنيت

نام دانشجو : منیره جانثاری
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :2 معرفت شناسی سایه در نگاره های عرفانی )نمونه موردی: نگاره های ضیاء الدین امامی(

نام دانشجو : فاطمه جعفری
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/26
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :کارشناسی ارشد
3 تبیین همنشینی عناعر هنر ایرانی اسلامی در فرش های صفوی قرن 10 هجری

نام دانشجو : سونیا ارژنگی
رشته دانشجو : هنر اسلامی، گرايش مطالعات تاریخی تطبیقی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/26
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :کارشناسی ارشد
4 مطالعه پیکره فرشتگان معراج‌نامه میرحیدر و کاربست آن در طراحی و ساخت دست سازه های فلزی

نام دانشجو : مریم برهانی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1400/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
5 به کارگیری نقوش فرش بلوچ در ساخت دیوارکوب های سفالی و سرامیکی

نام دانشجو : لیلا بیابانی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1400/02/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :گارشناسی
6 مطالعه تاریخی چراغدان های ایرانی و کاربست آن در ساخت چراغدان با تکنیک مینای نقاشی

نام دانشجو : نیره السادات طباطبایی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1399/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
7 مقایسه ویژگی های تذهیب های دوره صفوی و دوره قاجار و خلق اثر شمسه با بهره گیری از ویژگی های دوره های مذکور

نام دانشجو : غزاله رزم آبادی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1399/07/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
8 مطالعه نقوش فرش ترکمن و به کارگیری آن روی ظروف سرامیکی

نام دانشجو : زهرا احمدی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1399/07/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
9 طراحی و ساخت ظروف سرامیکی با الهام از سقف بنای عالی قاپو برای خانه ای رانی

نام دانشجو : کیمیا تاجمیرریاح ی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1399/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
10 مطالعه نقوش فضای داخلی طبقهی چهارم عالیقاپوی اصفهان و کاربرد آن برروی ظروف سرامیکی به منظور استفاده در خانهی ایرانی

نام دانشجو : مائده تفویضی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1399/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
11 مطالعه هنر موزاييك در معماري اسلامي و كاربرد آن در هنر تعاملي

نام دانشجو : يادگاري دهكردي مجتبي
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1397/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
12 پژوهشي بر نقوش تزييني در بقعه هارون ولايت و بكارگيري آن در ساخت زيورآلات

نام دانشجو : ابوالفتحي افروز
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1397/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
13 مستند نگاري و باز طراحي نقوش هندسي مدرسه چهارباغ اصفهان

نام دانشجو : نوراني زاده محمدحسين
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1397/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
14 باز طراحي نقوش هندسي امامزاده اسماعيل اصفهان

نام دانشجو : سعید محمدی پناه
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1397/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
15 كاربست پتينه شيميايي در دست سازه هاي فلزي با تزئينات خوشنويسي

نام دانشجو : مینو فرهمند
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1398/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
16 بازنمايي داستان گذر سياوش از آتش در ساخت تابلوهاي مسي

نام دانشجو : حيدري دهكردي مرضيه
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1398/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
17 تجزيه و تحليل فرم نگاره پيدا شدن زال از شاهنامه شاه طهماسب و بازآفريني آن با هنر قلمزني

نام دانشجو : برزگري فرادنبه عارف
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1398/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
18 سبك شناسي آثار فرصت الدوله شيرازي در فرش دست بافت كرمان با تاكيد بر آثار عجم و فرش تخت جمشيد

نام دانشجو : قاسمي دمنه عاطفه
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :19 بازآفرینی طیف اصیل هفت رنگ صفوی با استفاده از مواد و مصالحی که امروزه در کارگاه های کاشی سازی به کار می روند

نام دانشجو : کیهان امانی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1398/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
20 تجربه های نو در خوش نگاری معاصر ایران و کاربردهای آن در ساخت احجام فلزی

نام دانشجو : مسعود جان‌بزرگی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1397/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
21 كاربست نقوش فرش فارس در ساخت گردن اويز

نام دانشجو : عباد
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1397/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
22 ترجمه‌ی کتاب «هنر عربی مدرن: تشکیل زیبایی‌شناسی عربی» و ساخت مجسمه‌ی «دنیا»

نام دانشجو : کوثر معدل ابراهیمی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
23 شناخت ویژگی های شکلی نقوش تذهیب در شاهنامه بایسنقری

نام دانشجو : بهاره مصطفی پور
رشته دانشجو : کتابت و نگارگری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/06/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
24 شناخت گره های هندسی معماری در ظفرنامه تیموری به منظور بهره گیری در ساخت زیورآلات

نام دانشجو : میترا رضوانی
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :25 طبقه بندی و تجزیه عناصر پوشش در نگاره های شاهنامه طهماسبی با تاکید بر 129 نگاره اول

نام دانشجو : سمیه قاسمی
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :26 تحلیل ارتباط اذکار و آیات با قاعده تکرار در نگارگری مکتب هرات

نام دانشجو : سید محسن میرلوحی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :27 مطالعه ویژگی های حسابی و هندسی آجرکاری های خانه های محله جلفای اصفهان و مقایسه این نقوش با نقوش هندسی نگارگری دوره صفویه

نام دانشجو : مرضیه محمد طالبی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :28 سیر تحول هاله ی مقدس به شکل نور و آتش در نگارگری ایران

نام دانشجو : محمد صمدی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/23
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :کارشناسی ارشد
29 طراحی و ساخت زیور آلات بر مبنای نقوش هندسی و گیاهی ظروف فلزی دروه ی سلجوقی( با تاکید بر طراحی و ساخت زنجیر)

نام دانشجو : مهدیه صادقپور
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/02/02
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :کارشناسی ارشد
30 تاثیر تزئینات هندسی معماری تیموری و صفوی بر نگاره های شاهنامه طهماسبی

نام دانشجو : هادی ملکیان
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/04/27
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :کارشناسی ارشد

1 2 3