گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

1 طراحی خانه ی آهنگ و نوای اصفهان به عنوان کانون رویدادی و تعاملی

نام دانشجو : مريم اسكندري
رشته دانشجو : مهندسي معماري
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1403/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 بدنمندی در تجربه زیسته ساکنین خانه های دوره پهلوی دوم اصفهان بر پایه اندیشه یوهانی پالاسما

نام دانشجو : پرنيان يحيي آبادي
رشته دانشجو : مطالعات تاريخ معماري ايران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1403/12/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :3 چارچوب معماری بهره ورانه در بخش توليد مجموعه های صنعتی سنگين ايران در بستر موج پنجم صنعت جهان(مطالعه موردي:‌ايران خودرو خراسان رضوي)

نام دانشجو : فرجاد بازقندی
رشته دانشجو : دکترای تخصصی معماری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1404/03/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 اصول طراحی معماری فضاهای دانشجو محور دانشگاهی ایران برای پدیداری حس اجتماعی

نام دانشجو : صدف کرامتی
رشته دانشجو : دکترای تخصصی معماری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1402/06/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :5 طراحی مجموعه مسکونی مناسب بندر ماهشهر بر پایه معماری بومی منطقه

نام دانشجو : هنگامه پور اکرمی
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1403/03/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :6 نقش اقلیم و مذهب در شکل گیری معماری مسجد شاه عباسی یا امام و کلیسای بیت اللحم اصفهان

نام دانشجو : نسترن امانلو
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1403/03/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :7 طراحی کانون خدمات مشاوره کودکان بیش فعال در اصفهان با تأکید بر تأثیر رنگ

نام دانشجو : مریم نیکوکار
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1403/03/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :8 مطالعه روانشناسانه رفتارها در محیط کالبدی با کارکرد امروزی خانه قاجاری نوریان نجف آباد

نام دانشجو : ساغر حسن پور
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1403/03/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :9 طراحی درمانگاه دندانپزشکی کودکان در اصفهان برای کاهش ترس و دلهره

نام دانشجو : حوریه ربانی
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/11/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :10 طراحی فضای کار اشتراکی هنری در تهران برای افزایش نوآوری هنرمندان

نام دانشجو : مبینا یزدانی
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/11/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :11 واکاوی رنگ با محوریت مصالح و چگونگی نمود آنها با روشنایی در معماری کاخ های صفور هشت بهشت و چهلستون اصفهان

نام دانشجو : محسن خضری پور
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :12 بازخوانی فضای شهری کنار زاینده رود اصفهان با اصول شهر دوستدار کودک (مورد پژوهی: خیابان آبشار فضای شهری بین پل های غدیر و بزرگمهر)

نام دانشجو : محمد مهدی بصیری
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :13 واکاوی نقش معماری حیاط در تعلق مکانی دانش آموزان در مدارس دایر دوره صفوی و امروزی اصفهان

نام دانشجو : مبینا صبوری
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :14 طراحی خانه بازی برای کودکان 3 تا 6 ساله در ارومیه برای افزایش خلاقیت

نام دانشجو : فائزه بیرامی فطین وش
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :15 طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست (دختر) سنندج برای احساس در خانه بودن

نام دانشجو : شینا مرادی
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :16 طراحی اقامتگاه تفریحی-گردشگری شیراز با رویکرد طبیعت گرایی

نام دانشجو : سونیا دهقان
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :17 طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقا و بهسازی تعاملات اجتماعی

نام دانشجو : حسنا نظری
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :18 طراحی مرکز هنری اجتماع پذیر برای گردهم آیی و شادابی جوانان در اصفهان

نام دانشجو : پردیس تاجی
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :19 طراحی خانه سالمندان قم بر پایه افزایش سرزندگی و شادمانی

نام دانشجو : نرگس عسگری فردویی
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :20 طراحی کانون فرهنگی رویداد در اصفهان

نام دانشجو : مهشید حسینی منجزی
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :21 طراحی سرای سالمندان و کودکان بی سرپرست (دختر 6-12 سال) با هدف همنشینی و سر زندگی دو نسل در شاهین شهر

نام دانشجو : مریم امیری وانانی
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :22 طراحی فضای کاری انعطافپذیر شرکت های فناوری اصفهان برای افزایش نوآوری

نام دانشجو : سحر بشری
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :23 طراحی سرای سالمند شهر قروه (کردستان) با رویکرد بیوفیلیک (ارتباط با طبیعت) برای افزایش سر زندگی و امید به زندگی در سالمندان

نام دانشجو : فاطمه یارعلی
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :24 مطالعه و تحلیل قلعه تاریخی «قلعه قاضی» شهر طالخونچه اصفهان در بستر اجتماعی-فرهنگی آن

نام دانشجو : منیره کریم زاده
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :25 معماری ایران از دیدگاه سفرنامه نویسان دوره ناصرالدین شاه قاجار

نام دانشجو : زینب سلطانی چم حیدری
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :26 همبستگی طبقه و بلندای ساختمان و میزان قلمرو پایی در فضاهای نیمه خصوصی- نیمه عمومی مجموعه های مسکونی (مطالعه موردی: مجموعه های مسکونی امروزین بلند، میان و کوتاه مرتبه بدون دروازه کرمان)

نام دانشجو : فاطمه رضایی پور قنات النوجی
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :27 واکاوی ترادیسی«ایوان» در ایرانشهر؛ از دوره اشکانی تا ساسانی (بر پایه ساختار فرمانروایی و معماری)

نام دانشجو : پدرام غفاری
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :28 شناسایی و رده بندی عوامل موثر بر شکل گیری معماری نمای حیاط خانه های تاریخی قزوین

نام دانشجو : وحید کشتکار خالص
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :29 بازشناسی نیازهای انسانی در طراحی قرارگاه های رفتاری جهت ارتقای همساختی (مطالعه موردی: محور چهار باغ عباسی)

نام دانشجو : فرزانه آهنی
رشته دانشجو : طراحی شهری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/-10/-
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :30 طراحی مرکز فرهنگی جوانان اصفهان مبتنی بر افزایش تندرستی روانی و بهینه سازی اوقات فراغت

نام دانشجو : رکسانا ولی شریعت پناهی
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3 4