گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

1 باز زنده سازی کارگاه شعربافی گذر تقی‌خان در شهر کاشان با رویکرد طراحی داخلی

نام دانشجو : شقایق مرادی
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی- گرایش مرمت معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 تبیین اصول حفاظت از سیمای شهری تاریخی محور فرهنگی- تاریخی و طبیعی شهر اصفهان

نام دانشجو : مژگان اسماعیلی
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1400/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 تبيين اصول حفاظت از منظر کبوترخانه های برون شهری اصفهان موردپژوهي: کبوترخانه های روستای ولاشان و هویه

نام دانشجو : عاطفه انصاری
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1400/10/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 سنت تعمیرات معماری در دوره معاصر ایران از منظر تطابق با اصول جهانی حفاظت

نام دانشجو : محمد مهدی هوشیاری
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1400/06/17
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :5 تبیین وجوه فراکالبدی میراث مسکونی با رویکرد تکمیل راهبردهای حفاظت از خانه های تاریخی اصفهان

نام دانشجو : آزاده حریری
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1400/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :6 ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎور يﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺎري در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨ ﯽ ) ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ: ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺎري در راﺳﺘﺎي ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎزة ﺧﺸﺘﯽ ﻣﺤﻮﻃﮥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻔﺮود(

نام دانشجو : پیام انتخابی
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :7 تبیین رویکرد توسعه حفاظتمحور در هویت یابی منظر شهری زاهدان پهلوی اول از طریق نشانه معناشناسی گفتمان

نام دانشجو : سحر رستگار ژاله
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1399/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :8 ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﻈﺮﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﻞﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﮑﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن )ﭘﻞﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺸﮑﺎن، ﻣﻌﻤﻮﻻن، ﭘﻞدﺧﺘﺮ و ﮔﺎوﻣﯿﺸﺎن(

نام دانشجو : مهدی پیرحیاتی
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/10/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :9 تبیین طرح جامع حفاظت پایدارموزه های میراث روستایی با تاکید بر موزه میراث روستایی گیلان

نام دانشجو : مژگان خاکبان
رشته دانشجو : مرمت آثار تاریخی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/04/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :10 ﻣﻼت ﮔﻠﯽ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه و ﺧﺸﺖﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦِ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺑﻮم آورد ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ارگ ﺑﻢ

نام دانشجو : افشین ابراهیمی
رشته دانشجو : مرمت آثار تاریخی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/11/15
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :11 -"امکان سنجی مرمت و احیای برج کبوتر دنارت اصفهان با رویکرد حفظ میراث بومی"

نام دانشجو : علی علیزاده شمس آبادی
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :12 "بازنگری طرح مرمت خانه مدنی"

نام دانشجو : مریم منوچهری
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :13 طرح مرمت و احیای حمام تاریخی روستای لکان

نام دانشجو : سمیه اکبری
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/07/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :14 طرح مرمت و احیای خانه بهشتیان

نام دانشجو : آزاده حریری
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/07/15
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :15 طرح مرمت بقعه الراشد بالله

نام دانشجو : رضا صادقی
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/07/15
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :16 " طرح مرمت و امکان سنجی احیای حمام تاریخی گلشن یزد با رویکرد استفاده از انرژی گرمایی خورشید

نام دانشجو : فرشته کافی
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/02/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :17 طرح مرمت امام زاده شاه میر حمزه و بررسی امکان احیای بافت در همجواری آن در شهرستان بوانات.

نام دانشجو : اسماعیل حسام پور
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/08/15
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :18 امکان سنجی باززنده سازی حمام تاریخی خسرو آغا

نام دانشجو : داوود اکبری
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :19 طرح باززنده سازی دولتخانه صفوی قزوین

نام دانشجو : سمیه مراقی
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :20 طرح احیای خانه ی بخردی به مهمانسرا......

نام دانشجو : سمیه افخمی
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :21 حفاظت و مرمت معماری دستکند زیر زمینی سامن با تاکید بر احیاء ورودی اصلی مجموعه

نام دانشجو : وحید رضا اصلاحی
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/03/15
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :22 الگوی شکلی و ساختارفضایی عمارت های قاجاری شهرستان بهشهر

نام دانشجو : محمد امین فروتن
رشته دانشجو : مطالعات معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/15
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :23 تبیین ارزش های دیوارنگاره های ایرانی با رویکرد ثبت جهانی میراث غیرمنقول و تدوین مبانی حفاظت

نام دانشجو : بهشاد حسینی
رشته دانشجو : مرمت
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/11/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :24 طراحی داخلی لابی هتل پنج ستاره با توجه به آرایه های تزیینی معماری ایرانی

نام دانشجو : علیرضا سعادتمندی
رشته دانشجو : معماری داخلی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1387/04/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :25 بررسی آرامگاه های مشاهیر ساخته شده توسط انجمن آثار ملی در خراسان رضوی با رویکرد حفاظت منظری

نام دانشجو : ندا صمدی
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/04/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :26 محافظت از محوطه میراثی شیلات بندرکیاشهر با رویکرد اعطای کاربری

نام دانشجو : محمد صادق محجوب
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/04/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :27 طرح حفاظتی برای آسیابهای بشرویه با رویکرد حفاظت از منظر فرهنگی

نام دانشجو : حنیفه کراگری
رشته دانشجو : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :28 "باز شناسي فرهنگ بومي آفرينش هنري در بستر حفاظت آثار تاريخي- امكان سنجي توسعه هماهنگ حفاظت آثار تاريخي وتوان بخشي فرهنگ كاشي كاري در ميراث معماري مكتب اصفهان"

نام دانشجو : رضا وحید زاده
رشته دانشجو : مرمت
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1