مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

1 طراحی بسته بندی محصول با تاکید بر چینش رنگ ها

نام دانشجو : نسرین رضازاده
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 0000جاری
2 ررسي رابطه هارموني رنگي با خوشايندي رنگي و زيبايي رنگي

نام دانشجو : سهيلا صادقيان ندوشن
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/06/15
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 000مقاله مستخرج از پایان نامه: • مهيار. ف.، ايزدان. ح.، تقوي. ل. و صادقيان ندوشن. س.، " بررسي معنايي هارموني رنگي با استفاده از روش هاي روان – فيزيكي"، نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ، سال هشتم، شماره اول، بهار 1393،‌ صفحات 87 - 94
3 بررسي رابطه هارموني رنگي با تباين رنگي و آرامش رنگي

نام دانشجو : لوزاالسادات تقوي
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/06/15
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 000مقاله مستخرج از پایان نامه: • مهيار. ف.، ايزدان. ح.، تقوي. ل. و صادقيان ندوشن. س.، " بررسي معنايي هارموني رنگي با استفاده از روش هاي روان – فيزيكي"، نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ، سال هشتم، شماره اول، بهار 1393،‌ صفحات 87 - 94
4 راهکارهای طراحی ایستگاه های بازی در پارک ها با هدف پرورش خلاقیت در کودکان

نام دانشجو : ونوس نجفی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/06/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 000جاری
5 تحلیل رنگی نمونه های خاکستری

نام دانشجو : ساناز سلیمی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1395/06/15
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 000جاری
6 دقت رنگي تكنيك هاي مختلف كاهش رنگي تصاوير ديجيتالي

نام دانشجو : زهرا مقاره عابد
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/06/15
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 000007 مطالعه احساس رنگي براي نمونه هاي دو رنگي

نام دانشجو : سمانه دشتي
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/06/15
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 0000مقالات مستخرج از پایان نامه: ايزدان. ح.، دشتي. س.، مهيار. ف.، " پيش بيني رنگي (قسمت اول: خاستگاه ها و پيشينه) "، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، جلد چهارم، شماره اول، بهار 1393، صفحات 31- 37.. ايزدان. ح.، دشتي. س.، مهيار. ف.، " پيش بيني رنگي (قسمت دوم: روند ها و فرآیند ها) "، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، جلد ششم، شماره سوم، پاییز 1393 • Dashti, S., Izadan, H., & Mahyar, F., A Study of colour emotion for two colour combinations; 5th International color and coatings congres
8 مدل سازي اجزا احساس رنگي در نگرش ابعادي احساس

نام دانشجو : مينو رستمي
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/06/15
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 0مقالات مستخرج از پایان نامه: • Rostami, M., Izadan, H., & Mahyar, F. Colour Emotion: Dimensions and Relations; A case study among Iranian Students; 12th International AIC Congress, July, 8-12, 2013,Volume 3, pp: 973-976, UK • Rostami, M., Izadan, H., Mahyar, F. (2014), Iranians’ Colour Emotional Dimensions, Journal of Textiles and Polymers (TAST)
9 تاثیر رنگ بر بازاریابی و فروش منسوجات

نام دانشجو : مائده السادات موسويان حجازی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/06/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 000010 انتخاب رنگ پوشاک با توجه به رنگ پوست

نام دانشجو : ساناز زندبار
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/06/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 0000با کسب رتبه اول جشنواره مد و لباس فجر 1393

1