گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

پايان نامه ها

1 شناسایی نقش‌مایه‌ها و تحلیل ترکیب‌بندی عناصر تزیینی میل مناره‌های کتیبه‌دار دوره سلجوقی ایران به‌منظور طراحی و اجرا در تزیینات داخلی

نام دانشجو : زهرا رضائيان
رشته دانشجو : نقاشی ایرانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/10/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 آسیب شناسی آموزش خوشنویسی در دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم و نهم) مدارس شهرستان سامان

نام دانشجو : سيد رسول هاشمي
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 سیرتحول و ساختار شناسـی تزئین انـگ دركتاب آرایی دوره صـفویه به منظور بازآفرینی چنـد نمونه جدید

نام دانشجو : الهام لشکري
رشته دانشجو : نقاشی ایرانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 مطالعه شمایل شناسانه مضامین چند-سری در نگاره های مكتب نقاشی اصفهان

نام دانشجو : نادر صادقي ارکمي
رشته دانشجو : نقاشی ایرانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :5 طراحی و چاپ پارچه بر اساس تدوین الگوی تكرار در پارچه های دوره صفوی

نام دانشجو : رويا هاشمي قيناني
رشته دانشجو : نقاشی ایرانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :6 تجزیه و تحلیل فرم ها و نقوش قلمـدان های فلزی ایران از ابتدای دوره اسـلامی تا حمله مغول به منظور طراحی و اجرای نمونه جدید

نام دانشجو : محدثه اسلامي علي آبادي
رشته دانشجو : نقاشی ایرانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :7 مضـمون شناسـی و تدوین آداب طراحی نوشتار پارچه های طراز قرن اول تا هشتم هجری قمری در ایران

نام دانشجو : ريحانه اسلامي
رشته دانشجو : نقاشی ایرانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :8 مطالعه تطبیقی بازتاب مالیخولیا در خمسه نظامی و نسخه مصور خمسه شاه تهماسب

نام دانشجو : نيلوفر يزداني
رشته دانشجو : نقاشی ایرانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :9 مطـالعه امكـان سـاخت مركب سـیاه ایرانی بر پایه دسـتورالعمل رایـج در رساله های خوشنویسـی و آزمون میزان پایداری و كشش نمونه های ساخته شده

نام دانشجو : سید محمد معینی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/04/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :10 مطالعه تطبیقی طرح و نقش در پارچه‌های غیاث‌الدین نقشبند و دیوارنگاره‌های خانه پیرنیا به منظور تدوین الگویی جهت طراحی و اجرای تزئینات داخلی

نام دانشجو : سیما برات زاده
رشته دانشجو : نقاشی ایرانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/12/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :11 تطبیق تفکرات و ادبیات صوفیانه با نگاره های موجود از مجالس سماع در نسخه های خطی سده دهم هجری قمری ایران

نام دانشجو : نیلوفر بیات
رشته دانشجو : نقاشی ایرانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/11/16
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :12 دسته‌بندی روش‌های تزیین جلدهای دوره تیموری به منظور به کارگیری آن‌ها در طراحی و اجرای چند نمونه معاصر

نام دانشجو : یگانه عرب
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :13 تدوین الگوی طرح و نقش تن‌پوش ایرانیان در قرن 6 و 7 هـ .ق بر پایه نگاره‌های نسخه‌های خطی دوره میانی اسلامی

نام دانشجو : مرضیه یارمحمد
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :14 تحلیل فرمی خوشنویسی در سكه های ایلخانی و تیموری

نام دانشجو : مریم صادقی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :15 تحلیل بینامتنی بینانشانه‌ای خطوط تزیینی هنرمندان شاخص دوره قاجار جهت خلق آثار هنری

نام دانشجو : زهرا روشن روان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :16 مطالعه تحلیلی مضامین نقوش و کتیبه‌ها در سفال‌ها و کاشی‌های دارای رقم ابوزید کاشانی

نام دانشجو : زینب تافته
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/12/19
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :17 تحلیل و دسته بندی ساختاری و محتوایی کتیبه های نقاشی موجود در معماری ایران دوره اسلامی

نام دانشجو : مژده سالاری
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/02/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :18 طبقه بندی و ریشه یابی فرمی، کاربردی و مضمونی آثار مشبک فلز دوره صفوی

نام دانشجو : صفورا زارعی شمس آبادی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :19 مطالعه تطبیقی طرح و نقش مینای دوره قاجار و معاصر

نام دانشجو : عاطفه حداد خوزانی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/11/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :20 بررسی میزان گرایش و علاقۀ گردشگران داخلی و خارجی به چشم انداز خوشنویسی؛ موردپژوهی: بناهای دورۀ اسلامی شهر اصفهان

نام دانشجو : شهرزاد امیری فارسانی
رشته دانشجو : مدیریت جهانگری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/04/24
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :21 بررسی ویژگیهای هنری درهای چوبی مسجد جامع افوشته نطنز به منظورتطبيق با آثار مشابه دورهی تيموری و طراحی و توليد اشيای كاربردی

نام دانشجو : حوریه آذری
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1