گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم اقتصادی

پايان نامه ها

1 تحلیل کارایی موزه های هنر در ایران

نام دانشجو : زکیه اسفندپور
رشته دانشجو : اقتصاد هنر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/31
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :2 شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر قیمت فرش دستباف

نام دانشجو : یلدا کی نشان
رشته دانشجو : اقتصاد هنر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/31
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :3 شناسايی و تحلیل ترجیحات گردشگران خارجی در رابطه با صنايع دستی )مطالعه موردی: شهر اصفهان(

نام دانشجو : سعیده صالحی
رشته دانشجو : اقتصاد هنر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/28
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :4 بررسی تناظر ارزش فرهنگی و ارزش اقتصادی در بازار ادبیات داستانی پس از انقلاب ایران

نام دانشجو : البرز باقی پور
رشته دانشجو : اقتصاد هنر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/28
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :5 بررسی عوامل موثر بر درآمد هنرمندان: مطالعه موردی هنرمندان حوزه موسیقی شهر اصفهان

نام دانشجو : مولود علی نسب
رشته دانشجو : اقتصاد هنر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/31
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :6 بررسي عوامل موثر بر قيمت آثار تجسمی مبادله شده در10 گالري منتخب تهران (مطالعه موردي آثار نقاشي و حجم)

نام دانشجو : تبسم توکلی
رشته دانشجو : اقتصاد هنر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/31
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :7 شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای لباس مد ایرانی مطالعۀ موردی زنان اصفهان

نام دانشجو : مریم مولازاده
رشته دانشجو : اقتصاد هنر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/10/30
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :8 تحلیل و بررسی عوامل موثر بر تقاضای هنرهای نمایشی: مطالعه موردی سینما در شهر زنجان

نام دانشجو : سمیه حبیبی
رشته دانشجو : اقتصاد هنر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/31
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :
1