گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مدیریت ساخت

پايان نامه ها

1 توسعه مدل شبیه سازی سیاست های مقابله با فشار زمانبندی و بررسی اثر این سیاست ها بر شاخص های عملکردی پروژه های ساخت با رویکرد پویایی سیستم

نام دانشجو : مریم معظم
رشته دانشجو : مدیریت پروژه و ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/02/30
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :دانشگاه هنر تهران
2 توسعه مدل جریان نقدی پروژه های ساخت بر اساس سیاست های تامین مالی اضافی از دیدگاه پیمانکار با رویکرد پویایی های سیستم

نام دانشجو : مهدی اربطی
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/30
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :دانشگاه خوارزمی
3 سيستم پشتيبان تصميم گيري براي بررسي عملكرد ساختمان هاي موجود بر اساس LEED( V4 EB)

نام دانشجو : -
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/07/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
4 مدلسازی و رتبه بندی عوامل موثر بر طراحی ساختمان سبز با بکارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان

نام دانشجو : -
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/07/30
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :دانشگاه علم و صنعت ایران
5 مدیریت هزینه در پروژه های ساخت شهری با بکارگیری روش ترکیبی سیستم پویا(SD) و Dematel

نام دانشجو : -
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/03/30
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :دانشگاه علم و صنعت ایران،
6 مدیریت منابع انسانی و اثرات آن بر عملکرد پروژه های ساخت با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی

نام دانشجو : سروش عباسپور
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/03/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
7 بررسی رفتار ایمنی کارگران ساخت با استفاده از شبیه سازی و مدل سازی مبتنی بر عامل

نام دانشجو : -
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/07/30
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :دانشگاه علم و صنعت ایران
8 توسعه مدیریت بهره وری ماشین آلات (پیمایش در پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان)

نام دانشجو : -
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/07/30
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :دانشگاه ایوانکی
9 بررسی رفتار ایمنی کارگران ساخت با استفاده از شبیه سازی و مدل سازی مبتنی بر عامل

نام دانشجو : -
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/07/30
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :دانشگاه علم و صنعت ايران
10 تحلیل سیاست های مالی حاکم بر پیشرفت عملکرد پروژه های ساخت و ساز با رویکرد سیستم پویا

نام دانشجو : -
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/30
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :دانشگاه علم و صنعت ايران
11 به کارگيري شبيه سازي گسسته در پياده سازي اصول ناب در فاز اجراي پروژه هاي ساخت

نام دانشجو : -
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/30
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مرکزی
12 بررسی بهره¬وری ماشین¬آلات عملیات خاکی با استفاده از روش پویایی سیستم

نام دانشجو : -
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مرکزی
13 تخمين تأثير انباشتگي حرفه ها بر بهره وري نيروي انساني

نام دانشجو : -
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مرکزی
14 اندازه گيري و پيش بيني بهره وري در فعاليت هاي بتني با استفاده از هوش مصنوعي

نام دانشجو : -
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مرکزی
15 ارزیابی عملکرد توسعه پایدار پروژه های ساخت با رویکرد بهره وری

نام دانشجو : -
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/08/30
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :دانشگاه علم و صنعت ايران
16 استفاده از روشي براي زمان بندي پروژه هاي ساخت با فعاليت هاي تکراري و متناوب با لحاظ کردن بهره وري سطح فعاليت ها

نام دانشجو : -
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/12/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :دانشگاه علم و صنعت ايران
17 تعيين شاخص ارزيابي بهره وري نيروي انساني شاغل در صنعت ساخت از طريق تحليل آماري عوامل مؤثر و کاربرد رویکرد PMBOK در تفکيک محيط

نام دانشجو : -
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/06/30
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :دانشگاه علم و صنعت ايران
18 اولویت ساختمانهای موجود جهت بهسازی لرزه ای بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نام دانشجو : -
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1388/07/30
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :دانشگاه علم و صنعت ايران
19 بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه های انبوه سازی مسکن در ایران به همراه مطالعه میدانی در استان تهران

نام دانشجو : -
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1388/03/30
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :دانشگاه علم و صنعت ايران
20 سيستم پشتيبان تصميم گيري شرکت يا عدم شرکت در مناقصه جهت پيمانکاران ساخت کشور

نام دانشجو : حسین حشمت نژاد
رشته دانشجو : مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1388/03/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :دانشگاه علم و صنعت ايران

1