گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

پايان نامه ها

1 تحليل بينامتنيت تصويرسازي داستان يوسف پيامبر در كاشيكاري دوره قاجار

نام دانشجو : فرزانه كمالي جو
رشته دانشجو : هنر اسلامي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/04/14
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :2 تاثیر هنردرمانی بیانگر با الگوی ماندالا بر احساس تنهایی کودکان بی سرپرست

نام دانشجو : سارا معافی پور
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 تدوین بسته آموزشی هنر برای افزایش درک زیبایی شناسی کودکان

نام دانشجو : فائزه داوری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 تاثیر هنردرمانی بیانگر بر تنظیم هیجان دانش آموزان مقطع دبستان شهر اصفهان

نام دانشجو : غزاله قاسمی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :5 مطالعه امکان سنجی استفاده از هندسه اسلامی به عنوان بازی فکری برای کودکان 5 تا 7 سال

نام دانشجو : مجتبی نشاسته گر
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :6 تاثیر روش های آموزشی-درمانی نقاشی دیجیتال بر عزت نفس دانشجویان هنرهای تجسمی 18 تا 25 سال

نام دانشجو : ناهید مشیری فر
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :7 تأثیر نقاشی تعاملی بر کاهش اضطراب کودکان سرطانی ۶ تا ۸ سال

نام دانشجو : افروز سعیدیان
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :8 تاثیرآموزش شکل در نقاشی مبتنی به اشکال بنیادین در طبیعت بر نقاشی کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان سال 93-92

نام دانشجو : هما جواهری
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه : 962.ت939 تاثیر نقاشی درمانی بر رفتار سازشی کودکان عقب مانده ذهنی

نام دانشجو : آسیه ابراهیمی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه : 996110 میزان تاثیر پذیری نقاشی کودکان 4 تا 6 سال از کتاب های سفید در جهت آموزش مهارت های زندگی

نام دانشجو : سپیده کدخدایی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :11 بررسی اثربخشی شیوه های نقاشی درمانی در بهبود نقص توجه دانش آموزان بیش فعال دبستانی

نام دانشجو : الهه شمس نجف آبادی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1