گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي

پايان نامه ها

1 رابطه متقابل معماری بازار و فرهنگ مبادله در ماوراءالنهر در دوره سامانی

نام دانشجو : مرجان عمرانی
رشته دانشجو : مطالعات معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 طراحی مجموعه مسکونی حداقل با تأکید بر مباحث ساخت و بهره برداری

نام دانشجو : محمد حق شناس
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/20
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :3 طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی در محله تاریخی سر حمام بابل با رویکرد ارتقاء سرزندگی

نام دانشجو : آناهیتا براری
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 طراحی اقامتگاه دانشجویان متأهل با رویکرد مسکن اشتراکی

نام دانشجو : مهدی ارژمند
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :5 انواع رویکردها در رجوع به معماری تاریخی در آثار مسکونی معماران معاصر ایران با دغدغه احیای هویت

نام دانشجو : پریسا سعیدی
رشته دانشجو : مطالعات معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/04/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :6 14- تحلیل چگونگی تحولات کالبدی دروازه دولت شهر اصفهان و خیابان های پیرامون آن در دوره پهلوی اول در نسبت با مدرنیزاسیون

نام دانشجو : آذین رضایی سنجابی
رشته دانشجو : مطالعات معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/04/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :7 طراحی مسکن با رویکرد زمینه گرایی در بافت ناکارآمد محله تاریخی حسن آباد اصفهان

نام دانشجو : پگاه رضایی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/04/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :8 طراحی الگوی سکونت در یاسوج با رویکرد هویت بخشی به بافت های مسکونی

نام دانشجو : رضا زمانی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/04/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :9 ارائه اصول و الگوهایی جهت بازآفرینی باغ ایرانی در فضایهای سبز شهری معاصر با تکیه بر مقایسه باغ ایرانی و فضاهای سبز معاصر

نام دانشجو : فهیمه براتی
رشته دانشجو : مطالعات معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/04/25
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :10 خوانش «حیاط مرکزی» در خانه های قاجاری به مثابه واژه ای در زبان معماری (نمونه های موردی: یزد، تبریز، دزفول و گرگان)

نام دانشجو : رضوان مهدیه
رشته دانشجو : مطالعات معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/04/25
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :11 طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد زمینه گرایی (محله بیدآباد اصفهان)

نام دانشجو : نگار فردوسی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/04/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :12 طراحی پردیس سینمایی شیراز: کندوکاوی برای یافتن «معماریِ سینمایی»

نام دانشجو : محمد حسین گلبن حقیقی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/04/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :13 بازشناسي عوامل مؤثر بر ساخت و گسترش مسجد–مدرسه در دوره قاجار (با تأکيد بر مسجد–مدرسه هاي تهران و اصفهان)

نام دانشجو : فاطمه قاسمی
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/04/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :14 عوامل معمارانه تأثیرگذار بر عمر مفید معماری سنتی ناحیه فلات مرکزی ایران (نمونه مطالعاتی: بافت تاریخی شهر زواره)

نام دانشجو : سیما خالقیان
رشته دانشجو : مطالعات معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/04/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :15 طراحي آپارتمان، با نگاهي به «نما» به‏ مثابه مرز ميان درون و بيرون

نام دانشجو : سید مسیح مشگ فروش
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :16 طراحي مركز اجتماعي محله سرلت اصفهان با رويكرد ارتقا تعاملات اجتماعي

نام دانشجو : مائده سادات حسامی زاده
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :17 طراحي مجتمع مسكوني مشتاق با تأكيد بر عرصه هاي بينابيني

نام دانشجو : نفیسه نصر اصفهانی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :18 ارتقاي حيات اجتماعي در بافت هاي تاريخي با رويكرد مبتني بر بناهاي ميان افزا (نمونه موردي: طراحي مركز محله در بافت تاريخي محله شهشهان اصفهان)

نام دانشجو : مریم مقدسی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :19 طراحي مركز فرهنگي-گردشگري در مجاورت بافت تاريخي زواره

نام دانشجو : مریم هاشمی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1