دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

1 تاثیر شیوه آموزش محیطی بر رشد و پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره ابتدایی در شهر بندرعباس

نام دانشجو : لاله فلاحتی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/08/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :2 بررسی قابلیتهای بصری در بافت کویری کاشان

نام دانشجو : مهدی اسدزاده
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/11/18
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :3 بررسی زیباشناختی مهر و نقوش آن در دوره صفویه و قاجار

نام دانشجو : آزاده فاضل
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/12/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :4 قابلیتهای بصری بداهه پردازی در هنر عامه (گبه ایران)

نام دانشجو : غزال عطارد
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/12/19
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :5 مطالعه تحلیلی تصویر اسب در نگارگری ایرانی

نام دانشجو : محمد ذبیحی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/12/22
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :6 علل خودنگاری در نقاشان اکسپرسیونیست آلمان

نام دانشجو : مینا محسنی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/03/08
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :7 بررسی مفهوم تکثرگرایی در هنر آمریکا از دهه 1980 میلادی

نام دانشجو : شبنم جهانشاهی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/03/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :8 تاثیر ویژگی های محیطی در زیباسازی میادین ورودی شهرکرد

نام دانشجو : مولود عسگری
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :9 میزان انطباق پذیری بین دیوار نگاره ها و عناصر تزئینی با تابلو ها و اعلانهای تبلیغاتی در گذرهای عمومی بافت تاریخی شهر اصفهان

نام دانشجو : حجت پورسینا
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/12/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1