گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - هنرهای تجسمی - سینما
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

1 طراحی مدل کسب و کارهای مناسب درهنرهای تجسمی

نام دانشجو : فرزانه صفری
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 بررسی تاثیرات نقاشی مدرن بر استودیوی UPA

نام دانشجو : سودابه نیک منش
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :3 بررسی سینمای توده ای بر اساس فلسفه هنر نوئل کارول

نام دانشجو : علیرضا محرزی
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :4 بررسی ژانر سورئالیسم در عکاسی معاصر ایران

نام دانشجو : امین نصر اصفهانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :5 بررسی ویژگی ظاهری ابر قهرمان در طراحی شخصیت رستم و کاپیتان آمریکا در انیمیشن

نام دانشجو : پیام معنوی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :6 تحلیل نمود درونی هیجان انسان در سینما و نقاشی

نام دانشجو : زهرا وکیلی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :7 مطالعه شخصیت های عروسکی در سینمای کودک

نام دانشجو : اکرم محققیان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :8 طراحی و ساخت زیور آلات بر اساس نقوش نجومی

نام دانشجو : پریا سلیمانپور
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :9 طراحی و ساخت زیور آلات بر مبنای نقوش هندسی گیاهی

نام دانشجو : مهدیه صادقپور
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :10 مطالعه بدن انسان به مثابه رسانه ای جدید در هنر سایبرنتیک معاصر از منظر مارشال مک لوهان

نام دانشجو : مهناز راست قلم
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :11 بررسی ساختار جنسیتی زنانه در آثار ویدئو آرتیست های زن ایرانی

نام دانشجو : بهناز فراهانی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :12 مطالعه تطبیقی بازنمایی شخصیت روشنفکر درسینمای ایران

نام دانشجو : ساره امیری
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1