مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

1 بررسی آثار تک نگاره‌های معین مصور مبتنی بر نظام زیبایی‌شناسی ملاصدرا

نام دانشجو : مریم شفیعی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/27
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :2 مطالعه فرهنگی عروسک های دست‌ساز سازگار با محيط زيست روستاهای حومه شهرستان سربيشه

نام دانشجو : نسرین خزاعی
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/23
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :3 بررسی ارتباط بصری میان نقش و خط نگاره در برخی از ظروف نیشابور و تحلیل آن از منظر قرآن

نام دانشجو : اکرم احمدی
رشته دانشجو : صنایع دستی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/02/02
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1