گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

1 تحلیل اثرات توسعه¬ی مسیرهای میان افزا در ارتقاء سرزندگی بافت تاریخی مرکز شهر اصفهان

نام دانشجو : طیبه فارسی
رشته دانشجو : مرمت بنا
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :2 برنامه ریزی توسعه میان افزا در بافت مرکزی شهر اصفهان با بهره گیری از مدل های سناریو سازی آینده پژوهی(مورد مطالعه: منطقه 3 شهرداری اصفهان)

نام دانشجو : مریم عرب بافرانی
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 برنامه ریزی ساختار کالبدی_فعالیتی با تاکید بر تنوع پذیری(مطالعه موردی: محلات شاهین شهر)

نام دانشجو : افسانه طالبی
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 تدوين مدل كارآمد در راستاي مديريت تعارض ذي نفعان در نظام برنامه ريزي شهري شهرهاي جديد (مطالعه موردي: شهر جديد تيس)

نام دانشجو : منیره محمدی طباء
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :5 تحلیل توان های زيست بوم شهرستان سمیرم در راستای برنامه ريزی مهاجرت معكوس

نام دانشجو : زهرا سادات فیاض
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :6 ارزیابی اثرات رقابت‌پذیری بر دگرگونی شبکه شهری در مجموعه شهری اصفهان با تاکید بر توزیع اشتغال

نام دانشجو : نیلوفر راست قلم
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :7 تحلیل مقایسه ای تاثیر الگوی رفتاری تامین نیازهای محله ای بر آلودگی هوا با رویکرد سبک زندگی (نمونه موردی: دو محله شهری اصفهان)

نام دانشجو : سمیرا شیرزاد
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :8 برنامه ریزی توسعه شهری برمبنای ظرفیت قابل تحمل محیط شهری(مطالعه موردی: مناطق 15گانه شهرداری اصفهان)

نام دانشجو : گلناز شیرازی
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :9 ارزیابی شعاع عملکردی مسیرهای منتهی به بازارهای روز کوثر بر اساس عملکرد سیستم حمل و نقل دوچرخه(مطالعه موردی بازار روز کوثر 7)

نام دانشجو : صادق رئیسی
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :10 تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در بازیافت پسماند شهری(مطالعه موردی: شهر اصفهان).

نام دانشجو : سمانه رحیمی
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :11 توسعه¬ی فضای سبز خصوصی با رویکرد برنامه ریزی مشارکتی ( مطالعه موردي: شهر اصفهان)

نام دانشجو : نرگس حسین پور
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :12 ارزیابی اثرات کالبدی، فضایی ابر پروژه های شهری در راستایی تناسب با نیاز شهروندان (مطالعه موردی: سیتی سنتر شهر اصفهان)

نام دانشجو : نوشین بیگدلی
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :13 برنامه ریزی راهبردی محلات مرکزی شهر با رویکرد ارتقای ظرفیت اسکان و پذیرش گردشگران مذهبی(مطالعه موردی: محلات مرکزی شهر قم)

نام دانشجو : سید محمد رضا موسوی
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/04
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :14 مدیریت اثربخش مقصد گردشگري شهری با تأکید بر مزیت رقابتی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نام دانشجو : گلی رستگاری
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/17
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :15 تحلیل ویژگی های کالبدی- فضایی بخش مرکزی شهر اصفهان در تطابق با اصول پدافند غیر عامل(مطالعه مورد: منطقه 3 شهرداری اصفهان)

نام دانشجو : فهیمه نوروزی
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/12/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :16 تدوین الگوی انتقال حق توسعه کاربری های شهری (مطالعه موردی: اراضی کشاورزی منطقه 9 شهر اصفهان)

نام دانشجو : سمانه معین پور
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :17 بهره گیری از توان های بومی گردشگری خلاق و میزان اثربخشی آن در توسعه زیرساخت های شهری(مطالعه موردی :شهر نایین)

نام دانشجو : عاطفه رباطی انارکی
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/13
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :18 بررسی پتانسیل های اصفهان به عنوان یک شهر خلاق صنایع دستی با رویکرد توسعه ی گردشگری

نام دانشجو : فیروزه فرخیان
رشته دانشجو : مدیریت گردشگری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/11/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :19 برنامه ريزي محيطي محلات مرکزي کلان شهرها با رويکرد پايداري محيط زيست شهري (مطالعه موردي: محلات مرکزی همدان)

نام دانشجو : زهرا بشیری
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/12/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :20 نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در پايداري محيط زيست شهري، مورد پژوهي: شهر اصفهان

نام دانشجو : مسعود سلطانی
رشته دانشجو : جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/11/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :21 برنامه ریزی راهبردی محله محور با تأکید بر رویکرد شهرسالم(مطالعه موردی: ساربان محله بجنورد)

نام دانشجو : فرزانه شيخ زاده
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/11/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :22 تحليل تأثير فناوري هاي نوين در تحقق شهر خلاق (نمونه موردي:شهر اصفهان)

نام دانشجو : الهام موسوی پور
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/11/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :23 تحليل ساختار فضايي کالبدي محدوده ي مرکزي شهر زنجان با رويکرد تفکر راهبردي

نام دانشجو : شهرام محمدي
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/10/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ---24 برنامه ريزي راهبردي زيرساخت¬هاي شهري مؤثر بر توسعه صنعت گردشگري(مطالعه موردي: شهر ياسوج)

نام دانشجو : داريوش رضايي
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/10/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ---------25 برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري پايدار؛ نمونه موردي: شهر آمل

نام دانشجو : سحر غلامي
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/05/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ----26 تحليل شاخص هاي کالبدي موثر بر امنيت پايدار محورهاي گردشگري شهر اصفهان(نمونه موردي :محور جلفا، محور بازار اصفهان، محور زاينده رود حد فاصل سي و سه پل تا پل خواجو)

نام دانشجو : مرتضي بابايي
رشته دانشجو : شهرسازی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/06/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ---
1