گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

1 استفاده از روش‌های کمومتری در حذف عوامل مداخله‌گر درشناسایی بست دیوارنگاره‌های غیرتصویری صفوی در اصفهان (بررسی موردی؛ کلیسای بیت لحم، خانۀ سوکیاس، هشت بهشت و عالی قاپو)

نام دانشجو : زهرا حقیقی
رشته دانشجو : مرمت آثار(کارشناسی ارشد)
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -دانشگاه هنر اصفهان
2 حفظ و مرمت دو ظرف سفالی منسوب به عصر آهن یافت شده از منطقۀ کوهرنگ

نام دانشجو : مهسا شاهسون
رشته دانشجو : مرمت آثار(کارشناسی)
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -دانشگاه هنر اصفهان
3 حفظ و مرمت یک نقاشی انتقال یافته از دیوار، احتمالا مربوط به دورۀ صفوی

نام دانشجو : عاطفه نقدی
رشته دانشجو : مرمت آثار(کارشناسی)
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -دانشگاه هنر اصفهان
4 حفظ و مرمت دو ظرف سفالی از یافته‌های میدان عتیق اصفهان

نام دانشجو : ملیحه غفاری
رشته دانشجو : مرمت آثار(کارشناسی)
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -دانشگاه هنر اصفهان
5 حفظ و مرمت ظرف سفالی لعابدار مکشوفه از نیشابور

نام دانشجو : بهاره یونسی
رشته دانشجو : مرمت آثار(کارشناسی)
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -دانشگاه هنر اصفهان
6 حفظ و مرمت بخشی از تزیینات محراب بقعۀ شیخ ابومسعود رازی در اصفهان

نام دانشجو : صفیه نکویی زهرائی
رشته دانشجو : کارشناسی مرمت آثار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -دانشگاه هنر اصفهان
7 حفظ و مرمت جعبۀ نقاشی‌شدۀ قاجاری

نام دانشجو : مرجان شیرازی
رشته دانشجو : کارشناسی مرمت آثار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/06/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : -دانشگاه هنر اصفهان
8 حفظ و مرمت بخشی از نقاشی‌های روی سنگ ازارۀ ایوان آیینۀ کاخ چهلستون

نام دانشجو : سوده موسوی اصل
رشته دانشجو : مرمت آثار(کارشناسی)
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -دانشگاه هنر اصفهان
9 فن‌شناسی و آسیب‌شناسی تزیینات محراب بقعه‌ی 12 امام یزد و حفظ و مرمت بخشی از آن

نام دانشجو : سمانه احترام
رشته دانشجو : مرمت آثار(کارشناسی)
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -دانشگاه هنر اصفهان
10 بررسی، فن‌شناسی و اسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت بخشی از نقاشی‌های ازارۀ عمارت هشت بهشت اصفهان

نام دانشجو : مینا صفاییان
رشته دانشجو : مرمت آثار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/05/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -دانشگاه زابل
11 بررسی، حفاظت و مرمت دیوارنگارۀ متعلق به دورۀ صفویه واقع در خانۀ شهشهان

نام دانشجو : فرشاد موذنی ریزی
رشته دانشجو : مرمت آثار(کارشناسی)
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -دانشگاه زابل
12 فن شناسی، آسیب شناسی و مرمت بخشی از گچبری ضلع شرقی ازارۀ آرامگاه پیرحمزه سبزپوش(ابرکوه)

نام دانشجو : فاطمه قاسمی فراغه
رشته دانشجو : مرمت آثار
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : -(دانشگاه زابل)

1