گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - شهرسازی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/12/16
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه پاسخگویی به دانشجویان جلسه گروه جلسه گروه نماز-ناهار- راهنمایی و مشاوره پایان نامه راهنمایی و مشاوره پایان نامه
یک شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش نماز و ناهار- پاسخگویی به دانشجویان کلاس: مبانی و روش های طراحی شهری کلاس: مبانی و روش های طراحی شهری
دو شنبه پاسخگویی به دانشجویان کلاس: کارگاه طراحی شهری 2 کلاس: کارگاه طراحی شهری 2 نماز-ناهار-پاسخگویی به دانشجویان کلاس: کارگاه طراحی شهری 2 کلاس: کارگاه طراحی شهری 2
سه شنبه کلاس: سمینار مسائل شهری پاسخگویی به دانشجویان راهنمایی و مشاوره پایان نامه نماز-پاسخگویی به دانشجویان
چهار شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش نماز-ناهار-راهنمایی و مشاوره پایان نامه
پنج شنبه
جمعه