گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/06/26
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه آشنایی با هنرهای سنتی ایران /ارشد آشنایی با هنرهای سنتی ایران /ارشد
یک شنبه کارگاه تخصصی 1 (فلز) کارگاه تخصصی 1 (فلز) کارگاه تخصصی 1 (فلز) کارگاه تخصصی 1 (فلز) کارگاه تخصصی 1 (فلز) کارگاه تخصصی 1 (فلز)
دو شنبه آشنایی با بازارهای صنایع دستی /ارشد کارکاه صنایع دستی9(فلز) کارکاه صنایع دستی9(فلز) کارکاه صنایع دستی9(فلز) کارکاه صنایع دستی9(فلز)
سه شنبه کارکاه صنایع دستی9(فلز) کارکاه صنایع دستی9(فلز) کارکاه صنایع دستی9(فلز) کارکاه صنایع دستی9(فلز)
چهار شنبه آشنایی با هنرهای سنتی جهان /ارشد آشنایی با هنرهای سنتی جهان /ارشد انسان طبیعت طراحی 1 انسان طبیعت طراحی 1
پنج شنبه
جمعه