گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/12/12
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه خانه حقیقی خانه حقیقی خانه حقیقی خانه حقیقی خانه داوید
یک شنبه خانه حقیقی خانه حقیقی خانه حقیقی خانه حقیقی خانه داوید
دو شنبه عکاسی پرتونگاری آثار هنری پرتونگاری آثار هنری آزمایشگاه مواد آزمایشگاه مواد-گاهنگاری گاهنگاری
سه شنبه خانه حقیقی طرح تحقیقاتی 1 طرح تحقیقاتی 1 خانه داوید
چهار شنبه موزه داری 1 خانه داوید خانه داوید خانه داوید
پنج شنبه
جمعه