دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه مطالعه و تحقیق (دانشکده) مطالعه و تحقیق (دانشکده) مطالعه و تحقیق (دانشکده) ناهار و نماز مطالعه و تحقیق (دانشکده)
یک شنبه کلاس فلزكاري اسلامي کلاس شناخت سکه ها، مهرها و الواح باستانی(تابلت) مطالعه و تحقیق (دانشکده) ناهار و نماز راهنمایی دانشجویان (دانشکده)
دو شنبه مطالعه و تحقیق (دانشکده) کلاس هنر در تمدن اسلامی مطالعه و تحقیق (دانشکده) ناهار و نماز مطالعه و تحقیق (دانشکده)
سه شنبه کلاس بررسي كلي باستان شناسي آفريقا(مكاتب شام، مصر کلاس بررسي كلي باستان شناسي آفريقا(مكاتب شام، مصر مطالعه و تحقیق (دانشکده) ناهار و نماز راهنمایی دانشجویان (دانشکده)
چهار شنبه طرح پژوهشی طرح پژوهشی طرح پژوهشی ناهار و نماز طرح پژوهشی
پنج شنبه
جمعه