گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/01/17
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه پژوهشی پژوهشی پژوهشی پژوهشی پژوهشی پژوهشی
یک شنبه تدریس کارگاه نقاشی گروه1 تدریس کارگاه نقاشی گروه1 تدریس کارگاه نقاشی گروه1 حضور دردفتربخش تدریس کارگاه نقاشی گروه1 تدریس کارگاه نقاشی گروه1 تدریس کارگاه نقاشی گروه1
دو شنبه حضور دردفتربخش جلسه گروه ورای دانشکده حضور دردفتربخش تدریس طراحی و بیان تجسمی 1 تدریس طراحی و بیان تجسمی1
سه شنبه حضور دردفتربخش حضور دردفتربخش حضور دردفتربخش حضور دردفتربخش حضور در دفتر بخش حضور دردفتربخش
چهار شنبه تدریس کارگاه نقاشی گروه2 تدریس کارگاه نقاشی گروه2 تدریس کارگاه نقاشی گروه2 حضور در دفتر بخش تدریس کارگاه نقاشی گروه2 تدریس کارگاه نقاشی گروه2 تدریس کارگاه
پنج شنبه
جمعه