مرتبه علمي : استاد تمام

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/09/11
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه تدریس در دانشکده صنایع دستی تدریس در دانشکده صنایع دستی دبیرخانه جذب دبیرخانه جذب
یک شنبه تدریس در دانشکده مرمت تدریس در دانشکده مرمت تدریس در دانشکده مرمت تدریس در دانشکده مرمت
دو شنبه دانشکده مرمت دبیرخانه جذب دبیرخانه جذب دبیرخانه جذب دبیرخانه جذب
سه شنبه دبیرخانه جذب دبیرخانه جذب دبیرخانه جذب دبیرخانه جذب
چهار شنبه دبیرخانه جذب دبیرخانه جذب دبیرخانه جذب دبیرخانه جذب
پنج شنبه
جمعه