گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر - گرایش تزئینات معماری و هنرهای سنتی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/12/12
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
یک شنبه مطالعه و پژوهش شورای گروه شورای گروه شورای گروه
دو شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
سه شنبه راهنمایی و مشاوره دانشجویان(با تعیین وقت قبلی) راهنمایی و مشاوره دانشجویان(با تعیین وقت قبلی) راهنمایی و مشاوره دانشجویان (با تعیین وقت قبلی) راهنمایی و مشاوره دانشجویان (با تعیین وقت قبلی) آشنایی با هنرهای ایرانی ارشد مطالعات - توحیدخانه آشنایی با هنرهای ایرانی ارشد مطالعات - توحیدخانه
چهار شنبه هندسه نقوش در صنایع ایران 2- کارشناسی صنایع دستی هندسه نقوش در صنایع ایران 2- کارشناسی صنایع دستی هندسه نقوش در صنایع ایران 2- کارشناسی صنایع دستی هندسه نقوش در صنایع ایران 2- کارشناسی صنایع دستی هندسه نقوش در صنایع ایران 2- کارشناسی صنایع دستی
پنج شنبه طراحی هنرهای سنتی- ارشد صنایع دستی فرانسوی ها طراحی هنرهای سنتی- ارشد صنایع دستی فرانسوی ها طراحی هنرهای سنتی- ارشد صنایع دستی فرانسوی ها طراحی هنرهای سنتی- ارشد صنایع دستی فرانسوی ها طراحی هنرهای سنتی- ارشد صنایع دستی فرانسوی ها طراحی هنرهای سنتی- ارشد صنایع دستی فرانسوی ها طراحی هنرهای سنتی- ارشد صنایع دستی فرانسوی ها
جمعه