گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه طرح مرمت بناهای تاریخی1 طرح مرمت 1 طرح مرمت 1 طرح مرمت 1 طرح مرمت 1
یک شنبه
دو شنبه روش تحقیق
سه شنبه
چهار شنبه آشنایی با هنر و معماری آشنایی با هنر و معماری قوانین و تشکیلات مرمت
پنج شنبه
جمعه