گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مرمت اشیاء
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1394/08/11
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه آزمایشگاه مرمت 3 آزمایشگاه مرمت 3 فن شناسی 3 آسیب شناسی 3
یک شنبه کارگاه مرمت 3 کارگاه مرمت 3 کارگاه مرمت 3 کارگاه مرمت 3 کارگاه مرمت 3
دو شنبه آزمایشگاه مرمت 3 آزمایشگاه مرمت 3 شیمی
سه شنبه فن شناسی 3 آسیب شناسی 3 باستان شناسی مواد آلی باستان شناسی مواد آلی
چهار شنبه کارگاه مرمت 3 کارگاه مرمت 3 کارگاه مرمت 3 کارگاه مرمت 3
پنج شنبه
جمعه