گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1403/02/21
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه سير تحول کتاب آرايي تاريخ و مكاتب خوشنويسي اسلامي تاريخ و مكاتب خوشنويسي اسلامي دفتر دانشکده نگاره هاي عرفاني
یک شنبه دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده
دو شنبه دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده
سه شنبه دفتر دانشکده مکاتب نگارگري مکاتب نگارگري دفتر دانشکده دفتر دانشکده
چهار شنبه دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده آشنايي با انواع خطوط دوره اسلامي
پنج شنبه
جمعه