گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه مقدمات طراحی معماری (2) توحید خانه مقدمات طراحی معماری (2) توحید خانه مقدمات طراحی معماری (2) توحید خانه مقدمات طراحی معماری (2) توحید خانه مقدمات طراحی معماری (2) توحید خانه مقدمات طراحی معماری (2) توحید خانه مقدمات طراحی معماری (2) توحید خانه
یک شنبه داوید داوید داوید داوید داوید داوید داوید
دو شنبه روش تحقیق(3) - گروه دکتری- سرلت روش تحقیق(3) - گروه دکتری- سرلت روش تحقیق(3) - گروه دکتری- سرلت
سه شنبه طرح باز زنده سازی(3) - داوید طرح باز زنده سازی(3) - داوید طرح باز زنده سازی(3) - داوید طرح باز زنده سازی(3) - داوید طرح باز زنده سازی(3) - داوید
چهار شنبه مقدمات معماری(2) گروه مرمت - داوید مقدمات معماری(2) گروه مرمت - داوید مقدمات معماری(2) گروه مرمت - داوید مقدمات معماری(2) گروه مرمت - داوید مقدمات معماری(2) گروه مرمت - داوید مقدمات معماری(2) گروه مرمت - داوید مقدمات معماری(2) گروه مرمت - داوید
پنج شنبه مقدمات معماری(2) گروه معماری - توحید خانه مقدمات معماری(2) گروه معماری - توحید خانه مقدمات معماری(2) گروه معماری - توحید خانه
جمعه