مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/12/14
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه طرح پژوهشی دانشگاه طرح پژوهشی دانشگاه طرح پژوهشی دانشگاه
یک شنبه جلسات شورای انتشارات دانشگاه جلسات شورای انتشارات دانشگاه جلسات شورای انتشارات دانشگاه طراحی پایه 2 طراحی پایه 2
دو شنبه جلسات شورای گروه و دانشکده جلسات شورای گروه و دانشکده جلسات شورای گروه و دانشکده
سه شنبه مشاوره پایان نامه دانشجویی تجزیه و تحلیل 1 تجزیه و تحلیل 1 طراحی پایه 2 طراحی پایه 2
چهار شنبه نقد و تحلیل تصویر مشاوره دانشجویی
پنج شنبه
جمعه