مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی تفسیر نهج البلاغه مشاوره حضوری مشاوره حضوری
یک شنبه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی تفسیرقرآن مشاوره حضوری مشاوره حضوری مشاوره حضوری
دو شنبه تفسیر قرآن تاریخ فرهنگ و تمدن مشاوره حضوری مشاوره حضوری
سه شنبه حضور در جلسات گروه و کمیته های دانشگاه حضور در جلسات گروه و کمیته های دانشگاه
چهار شنبه
پنج شنبه برگزاری کارگاههای دانشجویی هر ترم دو جلسه برگزاری کارگاههای دانشجویی هر ترم دو جلسه برگزاری کارگاههای دانشجویی هر ترم دو جلسه برگزاری کارگاههای دانشجویی هر ترم دو جلسه
جمعه