گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/12/02
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش - - -
یک شنبه شورای پژوهشی دانشگاه شورای پژوهشی دانشگاه - کرکسیون کرکسیون کرکسیون
دو شنبه مبانی برنامه ریزی مسکن روش تحقیق علمی پیشرفته، کارشناسی ارشد برنامه ریزی کرکسیون - روش تحقیق علمی پیشرفته کارشناسی ارشد برنامه ریزی ش کرکسیون -
سه شنبه کرکسیون کارگاه برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شورای آموزشی گروه شهرسازی شورای آموزشی گروه شهرسازی کارگاه برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد کارگاه برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
چهار شنبه ویژه 2: دکتری ویژه 1: دکتری - - - ویژه 2: دکتری
پنج شنبه - - - - - -
جمعه