گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/08/05
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری (مارتا) جلسه گروه شهرسازی(توحید خانه) جلسه گروه شهرسازی(توحید خانه) - روش تحقیق در شهرسازی(توحید خانه) روش تحقیق در شهرسازی(توحید خانه)
یک شنبه معاوت پژوهشی(خانه حقیقی) معاوت پژوهشی(خانه حقیقی) معاوت پژوهشی(خانه حقیقی) معاوت پژوهشی(خانه حقیقی) معاوت پژوهشی(خانه حقیقی) معاوت پژوهشی(خانه حقیقی)
دو شنبه معاوت پژوهشی(خانه حقیقی) معاوت پژوهشی(خانه حقیقی) معاوت پژوهشی(خانه حقیقی) معاوت پژوهشی(خانه حقیقی) روش تحقیق در شهرسازی(توحید خانه) - -
سه شنبه GIS پیشرفته(توحیدخانه) گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری (مارتا) گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری (مارتا) گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری (مارتا) روش تحقیق در فرش رویکرد کمی(حکیم) روش تحقیق در فرش رویکرد کمی(حکیم)
چهار شنبه معاوت پژوهشی(خانه حقیقی) معاوت پژوهشی(خانه حقیقی) معاوت پژوهشی(خانه حقیقی) معاوت پژوهشی(خانه حقیقی) گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری(ساختمان مارتا) گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری(ساختمان مارتا)
پنج شنبه گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری(ساختمان مارتا) گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری(ساختمان مارتا) گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری(ساختمان مارتا) گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری(ساختمان مارتا) گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری(ساختمان مارتا) گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری(ساختمان مارتا)
جمعه