گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/12/04
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه کارگاه مرمت سنگ، سفال و شیشه کارگاه مرمت سنگ، سفال و شیشه کارگاه مرمت سنگ، سفال و شیشه خانه داوید کارگاه مرمت سنگ، سفال و شیشه کارگاه مرمت سنگ، سفال و شیشه -کارگاه مرمت سنگ، سفال و شیشه
یک شنبه شورای پژوهشی دانشگاه شورای پژوهشی دانشگاه شورای گروه مرمت آثار تاریخی خانه داوید دفتر گروه مرمت تجزیه تحلیل و نقد آثار
دو شنبه کارگاه مرمت نقاشی کارگاه مرمت نقاشی کارگاه مرمت نقاشی خانه سوکیاس مرمت و سایر علوم دفتر گروه مرمت آثار -
سه شنبه دفتر گروه مرمت آثار دفتر گروه مرمت آثار دفتر گروه مرمت آثار داوید کارگاه مرمت نقاشی کارگاه مرمت نقاشی
چهار شنبه دفتر گروه مرمت آثار دفتر گروه مرمت آثار تاریخ علم مرمت و علوم وابسته خانه داوید تاریخ علم مرمت و علوم وابسته -
پنج شنبه
جمعه