گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کارآفرینی گرایش سازمانی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/12/11
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه مرکز کارآفرینی- ساختمان حقیقی مرکز کارآفرینی - ساختمان حقیقی راهنمایی دانشجویان (با هماهنگی قبلی) مرکز کارآفرینی- ساختمان حقیقی مرکز کارآفرینی- ساختمان حقیقی
یک شنبه مرکز کارآفرینی- ساختمان حقیقی مرکز کارآفرینی - ساختمان حقیقی راهنمایی دانشجویان (با هماهنگی قبلی) مرکز کارآفرینی- ساختمان حقیقی مرکز کارآفرینی- ساختمان حقیقی روش تحقیق پیشرفته روش تحقیق پیشرفته
دو شنبه اصول و نظریه های مدیریت (ارشد مدیریت موزه) اصول و نظریه های مدیریت (ارشد مدیریت موزه) اصول و نظریه های مدیریت (ارشد مدیریت موزه) کارآفرینی در گردشگری (کارشناسی مدیریت جهانگردی) کارآفرینی در گردشگری (کارشناسی مدیریت جهانگردی)
سه شنبه مرکز کارآفرینی مرکز کارآفرینی راهنمایی دانشجویان (با هماهنگی قبلی) مرکز کارآفرینی کارآفرینی در صنایع دستی (ارشد صنایع دستی) مدیریت منابع انسانی (ارشد مدیریت جهانگردی) مدیریت منابع انسانی (ارشد مدیریت جهانگردی)
چهار شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
پنج شنبه
جمعه