مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/12/22
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه سیر تحول و تطور تذهیب های قرآنی حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده کارگاه تذهیب 2 مکاتب نگارگري کارگاه تذهیب 2
یک شنبه جلسه جلسه جلسه جلسه
دو شنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده آشنایی با تذهیب آشنایی با تذهیب
سه شنبه کارگاه فنون و روش ها در نقاشی ایرانی کارگاه فنون و روش ها در نقاشی ایرانی کارگاه فنون و روش ها در نقاشی ایرانی کارگاه فنون و روش ها در نقاشی ایرانی
چهار شنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده
پنج شنبه
جمعه