گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

  • برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
  • برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
تاسیسات الکتریکی

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه پاسخنامه پایان ترم آکوستیک 1398
فایل ضمیمه پاسخنامه پایان ترم آکوستیک. دیماه 1397
فایل ضمیمه نمونه سوال آکوستیک 1
فایل ضمیمه پاسخنامه آکوستیک 1396
فایل ضمیمه پاسخنامه امتحان میان ترم روشنایی 1395.1
فایل ضمیمه پاسخنامه امتحان میان ترم روشنایی 1395.2
فایل ضمیمه پاسخنامه میان ترم روشنایی 1396 1
فایل ضمیمه پاسخنامه میان ترم روشنایی 1397. آبان
فایل ضمیمه پاسخنامه میان ترم روشنایی 1398

تاریخ : 1396/07/22
بازدید : 1280

لیست نمره میان ترم تاسیسات بهار 1398

شماره دانشجویی

میان ترم

961141111202

8.5

961141111101

9

961141111102

9

961141111104

9.5

961141111105

9

961141111133

9.5

961141111201

10

961141111142

8.5

961141111107

8

961141111108

10

961141111110

9

961141111112

8.5

961141111113

9.5

951141111213

7.5

9311401106

6.5

961141111134

9.5

961141111114

7

961141111140

9

961141111135

8.5

961141111116

9

961141111117

8.5

961141111119

8

961141111121

8.5

961141111123

9

961141111124

10

9311401117

8.5

961141111125

9.5

961141111126

7.5

961141111137

6.5

961141111127

9

961141111138

8.5

961141111128

9

961141111129

8.5

961141111143

8.5

961141111130

9

961141111131

6.5

961141111132

9

 

مطالب درس تاسیسات الکتریکی دانشجویان معماری

راهنمای اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز سالمت محیط و کار. 1396 (منبع اصلی امتحان روشنایی)