مرتبه علمي : استادیار

عضویت در انجمن ها و کمیته های علمی


تاریخ : 1394/03/25
بازدید : 249

عضو کمیته بین المللی آموزش رنگ در هنر، طراحی ومعماری  AIC Colour Education 

عضو كميته تخصصيTC1-86  CIE از بهار 1392با عنوان " مدل هاي احساس رنگي و هارموني رنگي:
Modeling of colour emotion and harmony"

عضو كميته اجرايي پنجمين كنگره بين المللي رنگ و پوشش 

عضو پيوسته انجمن علمي رنگ ایران

عضو كميته راهبردي دانشگاهی بنیاد ملی مد ولباس