گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
مرتبه علمي : دانشیار

CV

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه

تاریخ : 1399/09/27
بازدید : 256