گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم اقتصادی

زمينه هاي تخصصي و تدريس


تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 788

زمينه هاي تخصصي:
اقتصاد شهري و منطقه اي
اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست
اقتصاد مسكن
بودجه و ماليه عمومي
شيوه هاي كمي در اقتصاد
درس هاي تدريس شده:
اقتصاد خرد پيشرفته
اقتصاد كلان پيشرفته
اقتصاد سنجي
اقتصاد شهري
موضوعات ويژه در اقتصاد شهري
برنامه ريزي شهري و منطقه اي