گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم اقتصادی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 تحليل نظري و تجربي تعيين ارزش کالاهاي فرهنگي و هنري در شهر هنر

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1394/06/31
نام کارفرما : حوزه هنري استان اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
2 تدوين مدل نظري- مفهومي و امكان‌سنجي شهر هنر اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1393/06/31
نام کارفرما : حوزه هنري استان اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
3 آمايش سرزمين و سند راهبردي توسعه استان اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1393/06/31
نام کارفرما : استانداري استان اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
4 مکانيابي شعب بانک ملي با استفاده از روش هاي منطقه اي «شهر اصفهان»

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1392/09/30
نام کارفرما : اداره امور شعب بانک ملي استان اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
5 تهيه سند راهبردي توسعه اتحاديه هاي تعاوني روستايي استان اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1389/12/01
نام کارفرما : اتحاديه تاوني هاي روستايي استان اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
6 تأثير هدفمند کردن يارانه ها بر درآمدها و هزينه هاي شهرداري اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : منطقه ای
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1389/06/31
نام کارفرما : شهرداري اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
7 تأثير هدفمند کردن يارانه ها بر شرکت پلي اکريل

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1389/06/31
نام کارفرما : شرکت پلي اکريل استان اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
8 بسته سياستي، اجرايي مواجهه با هدفمند کردن يارانه¬ها در اداره راه استان اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1389/06/31
نام کارفرما : اداره راه استان اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
9 بازنگري و تهيه اسناد توسعه استان هرمزگان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1389/06/31
نام کارفرما : استانداري استان هرمزگان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -