گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : استاد تمام

سمينارها و سخنراني ها

1 بررسی کیفیت های فضایی-کالبدی محرمیت در معماری برگرفته از فرهنگ اسلامی-ایرانی

محل ارائه : کرج، ایران
تاریخ برگزاری : 1392/12/22
چگونگی حضور : شرکت کننده


همایش ملی فرهنگ و مدیریت شهری؛ نویسندگان همکار: فاطمه فرازبخت، مائده انصاری
2 راهکارهای ارتقای مولفه زیبایی شناسی فضای شهری از دیدکاه کودکان بر پایه روانشناسی محیطی؛ نمونه: اصفهان

محل ارائه : ایران
تاریخ برگزاری : 1392/09/07
چگونگی حضور : شرکت کننده


نخستین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار؛ نویسنده همکار: مینا کشانی همدانی
3 ارزیابی کیفیت های کالبدی با رویکرد توسعه پایدار؛ نمونه موردی: محله باغملی شهرضا

محل ارائه : اصفهان، ایران
تاریخ برگزاری : 1392/09/05
چگونگی حضور : شرکت کننده


سومین کنفرانس ملی عمران و توسعه پایدار شهری؛ نویسنده همکار: شیما دهقانزاد
4 اکوتوریزم و توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری در جزیره هرمز

محل ارائه : بوکان، ایران
تاریخ برگزاری : 1392/02/10
چگونگی حضور : شرکت کننده


نخستین کنفرانس ملی معماری و توسعه پایدار شهری؛ نویسندگان همکار: سیاوش تیموری، معصومه ضیاپور
5 بررسی گونه شناسانه قطعات شهری به منظور کاهش مصرف انرژی با استفاده از نرم افزار اکوتکت

محل ارائه : اصفهان، ایران
تاریخ برگزاری : 1392/02/25
چگونگی حضور : شرکت کننده


دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی؛ نویسنده همکار: غزال اسدی
6 شکل شهر و بهینه سازی مصرف انرژی، نمونه موردی: شهر اصفهان

محل ارائه : اصفهان، ایران
تاریخ برگزاری : 1392/02/24
چگونگی حضور : شرکت کننده


دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی؛ نویسنده همکار: مجتبی حاتمی
7 ارزیابی سطح پیاده مداری در خیابان ها: راهی برای ارتقای پایداری اجتماعی در محله ها؛ نمونه موردی محله سیچان اصفهان

محل ارائه : اصفهان، ایران
تاریخ برگزاری : 1391/12/16
چگونگی حضور : شرکت کننده


تجارب ایران و مالزی در معماری اسلامی و محیط مصنوع؛ نویسنده همکار: ریحانه زارع زاده
8 بررسی نقش و آینده مسیرهای سبز در شهرهای ایران

محل ارائه : اصفهان، ایران
تاریخ برگزاری : 1391/12/16
چگونگی حضور : شرکت کننده


تجارب ایران و مالزی در معماری اسلامی و محیط مصنوع؛ نویسندگان همکار: حجت حاج علی اکبری، عنایت میرزایی
9 1. انرژی و پایداری؛ مدلهای ارزیابی و برنامه ریزی انرژی در شهرها

محل ارائه : اصفهان، ایران
تاریخ برگزاری : 1391/09/16
چگونگی حضور : شرکت کننده


دومین کنفرانس ملی عمران و توسعه پایدار شهری؛ نویسنده همکار: حجت حاج علی اکبری
10 بررسی تاثیر مولفه مذهب بر نشانه شناسی میراث فرهنگی با تاکید بر دو طیف مسلمان و یهودی در محله جوباره اصفهان.

محل ارائه : شیراز، ایران
تاریخ برگزاری : 1391/06/15
چگونگی حضور : شرکت کننده


اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی، نویسندگان همکار: مجید صالحی نیا، سپیده پیمانفر
11 اصول طراحی شبکه مسیرهای سبز به عنوان فضاهای انسان محور در نواحی شهری

محل ارائه : تهران، ایران
تاریخ برگزاری : 1390/12/16
چگونگی حضور : شرکت کننده


همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر؛ نویسنده همکار: مژده جمشیدی
12 بررسی شاخص های اجتماعی و کاربردی موثر بر امنیت در شهر

محل ارائه : اصفهان، ایران
تاریخ برگزاری : 1390/10/12
چگونگی حضور : شرکت کننده


هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان؛ نویسنده همکار:غزاله عزیززاده
13 مقایسه ادراک فضای شهری در گروه های مختلف سنی

محل ارائه : اصفهان، ایران
تاریخ برگزاری : 1390/10/12
چگونگی حضور : شرکت کننده


هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان؛ نویسنده همکار: مینا کشانی همدانی
14 بررسی مفهوم شهروندی و تحلیل جایگاه آن در قوانین و مقررات مدیریت شهری

محل ارائه : تهران، ایران
تاریخ برگزاری : 1390/10/10
چگونگی حضور : شرکت کننده


نخستین همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی؛ نویسنده همکار: زهرا خدایی
15 تبیین اصول، معیارها و شاخص های توسعه فیزیکی پایدار (نمونه موردی:شهر پاوه)

محل ارائه : اصفهان، ایران
تاریخ برگزاری : 1390/09/08
چگونگی حضور : سخنران


نخستین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری؛ نویسندگان همکار: بهزاد صدری، الناز فیض شعار
16 نقش مسیرهای پیاده در پویش پایدار شهری

محل ارائه : اصفهان، ایران
تاریخ برگزاری : 1390/09/08
چگونگی حضور : شرکت کننده


نخستین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری؛ نویسنده همکار: فاطمه فرازبخت
17 ارزیابی پروژه احیای جداره شرقی چهارباغ عباسی اصفهان از دیدگاه اصول طراحی شهری

محل ارائه : تهران، ایران
تاریخ برگزاری : 1390/01/30
چگونگی حضور : شرکت کننده


اولین همایش ملی نمای ساختمان و سیمای شهر؛ نویسنده همکار: خشایار عمادی
18 محیط زیست پایدار؛ پژوهشی پیرامون نظریات و الگوهای پایداری محیط زیست.

محل ارائه : اصفهان، ایران
تاریخ برگزاری : 1388/09/07
چگونگی حضور : شرکت کننده


برنامه هفته پژوهش، دانشگاه هنر اصفهان؛ نویسنده همکار: مژده جمشیدی
19 لزوم تعریف شاخص¬های ارزیابی منظر با تاکید بر جنبه های بصری

محل ارائه : اصفهان، ایران
تاریخ برگزاری : 1389/08/08
چگونگی حضور : شرکت کننده


هفته پژوهش، دانشگاه هنر اصفهان؛ نویسنده همکار: غزاله عزیززاده
20 شاخص های طراحی پایدار، پلی بین طراحی شهری و پایداری شهر

محل ارائه : تهران، ایران
تاریخ برگزاری : 1389/09/02
چگونگی حضور : شرکت کننده


همایش ملی توسعه پایدار؛ نویسنده همکار: غزاله عزیززاده
21 ارتقاء کیفیت تجهیزات شهری برای معلولین

محل ارائه : اصفهان، ایران
تاریخ برگزاری : 1389/04/02
چگونگی حضور : شرکت کننده


همایش سیما و منظر اصفهان؛ نویسندگان همکار: مهدی حقی، نفیسه رشیدیان فر، افسانه گلمکانی
22 شناخت و ارزیابی کیفی ارکان سازنده منظر شهری در مقیاس خرد (مورد مطالعاتی: خیابان چهارباغ اصفهان)

محل ارائه : اصفهان، ایران
تاریخ برگزاری : 1389/04/02
چگونگی حضور : شرکت کننده


همایش سیما و منظر اصفهان؛ نویسنده همکار: غزاله عزیززاده
23 طراحی شهری (مسیرهای سبز فراموش شده)، راهی به سوی ایجاد محیط زیست پایدارتر شهری

محل ارائه : اصفهان، ایران
تاریخ برگزاری : 1388/11/27
چگونگی حضور : شرکت کننده


اولین جشنواره ملی ساختمان سبز؛ نویسنده همکار: مژده جمشیدی
24 نشانه یابی عناصر تاریخی در شهر اصفهان

محل ارائه : اصفهان، ایران
تاریخ برگزاری : 1389/04/03
چگونگی حضور : شرکت کننده


همایش سیما و منظر شهری اصفهان؛ نویسنده همکار:فروغ مدنی
25 هم آوایی رنگ و نور در منظر بافت تاریخی اصفهان

محل ارائه : اصفهان، ایران
تاریخ برگزاری : 1389/04/02
چگونگی حضور : شرکت کننده


همایش سیما و منظر شهری اصفهان نویسنده همکار: بهاره تدین
26 Evaluation de la forme urbaine aux impacts environnementaux

محل ارائه : Paris, France
تاریخ برگزاری : 1386/02/05
چگونگی حضور : سخنران


Rencontre doctorale franco-brésilienne de Génie Urbain
27 Utilisation des réseaux de Sorensen pour l’évaluation environnementale de la forme urbaine

محل ارائه : Besançon, France
تاریخ برگزاری : 1386/10/21
چگونگی حضور : سخنران


8èmes Rencontres de Théo Quant,
28 Conception des formes urbaines durables dans les villes nouvelles

محل ارائه : Paris, France
تاریخ برگزاری : 1384/04/02
چگونگی حضور : سخنران


29 Application of an indicator system of sustainability in new towns; case study: Iranian new towns

محل ارائه : Tehran, Iran
تاریخ برگزاری : 1384/02/12
چگونگی حضور : سخنران


International Conference on new towns
30 نگرشی بر الگوی سنتی طراحی مسیرهای پایدار؛ نمونه موردی شهر اصفهان «شبکه مسیرهای سبز شهری

محل ارائه : اصفهان، ایران، سومین کنفرانس ملی عمران و توسعه پایدار شهری
تاریخ برگزاری : 1389/09/05
چگونگی حضور : سخنران


ارائه مقاله؛ نویسنده همکار: مژده جمشیدی

1 2