گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : استاد تمام

سمينارها و سخنراني ها

31 فرایند برنامه سازی، طراحی و توسعه مسیرهای سبز شهری

محل ارائه : اصفهان، دومین کنفرانس ملی عمران و توسعه پایدار شهری
تاریخ برگزاری : 1378/10/11
چگونگی حضور : سخنران


ارائه مقاله؛ نویسنده همکار: مژده جمشیدی
32 بررسی ابعاد بصری چیدمان قطعات شهری توسط تکنیک notation ، نمونه: معبر مسجد جامع نیاسر

محل ارائه : تهران، همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر
تاریخ برگزاری : 1390/12/16
چگونگی حضور : سخنران


ارائه مقاله؛ نویسنده همکار: غزال اسدی
33 انگاره های نوین از شهر پایدار

محل ارائه : اصفهان، دومین کنفرانس ملی عمران و توسعه پایدار شهری
تاریخ برگزاری : 1391/09/16
چگونگی حضور : سخنران


ارائه مقاله؛ نویسنده همکار: حجت حاجی علی اکبری زفره
34 همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا

محل ارائه : دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1393/02/03
چگونگی حضور : سخنران1 2