گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • با سلام. دانشجویان ارشد به زمان اعلام شده برای ارایه مدارک طرح خود توجه و دقت فرمایند.
پايان نامه ها

31 ساماندهی راسته و طراحی مجتمع تجاری محله همت آّباد ( مفت آباد) اصفهان

نام دانشجو : الهام سلطانی دهنوی
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/04/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :32 ساماندهی راسته تجاری و خدماتی جاده اصفهان – یزد در ورودی شرقی اصفهان

نام دانشجو : سمیه خالقان
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/04/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :33 طراحی پایدار شعبه مرکزی بانک ملی با رویکرد حفاظت از انرژی

نام دانشجو : مهسا مختاری
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/04/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2