گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : استاد تمام

پايان نامه ها

31 ارزیابی و طراحی عرصه های همگانی محله دردشت با تاکید بر معیارهای کالبدی- بصری توسعه پایدار شهری

نام دانشجو : غزاله عزیززاده
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/07/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 008راهنمای مشترک: دکتر سید امیر منصوری
32 بررسی امنیت شهروندان در محلات شهری (نمونه موردی: محله جلفا در اصفهان)

نام دانشجو : سارا ستوده
رشته دانشجو : شهرسازی/برنامه ریزی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/07/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 733 بررسی نقش رنک در ارتقاء کیفیت فضای شهری (با رویکرد ادراک محیطی)؛ نمونه مطالعاتی: خیابان سپه اصفهان

نام دانشجو : بهاره تدین
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/04/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 634 طراحی شهری با رویکرد پایداری محیطی در محله های همجوار با راه آهن (نمونه موردی: محله سروینه باغ ساری)

نام دانشجو : حسین الیاسی رسکتی
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/07/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 535 برنامه ریزی محیطی جهت کاهش مصرف انرژی با تاکید بر فرم کالبدی شهرها؛ نمونه موردی: شهر اصفهان

نام دانشجو : مجتبی حاتمی
رشته دانشجو : شهرسازی/برنامه ریزی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/07/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 436 تاثیر نور در طراحی شهری با رویکرد ادراک محیطی

نام دانشجو : ملیحه نیلی
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/03/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 337 طراحی شهری «مسیرهای سبز فراموش شده» راهی به سوی ایجاد محیط زیست شهری پایدارتر؛ نمونه موردی: طراحی مادی نیاصرم اصفهان

نام دانشجو : مژده جمشیدی
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/04/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 238 تدوین ضوابط طراحی در محور چهارباغ عباسی با توجه به مفاهیم پویش پایدار

نام دانشجو : فاطمه فرازبخت
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/06/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1
1 2